annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 163 MILLIONER: Rådmannens budsjettforslag for Alvdal kommune i 2014 har en ramme på 163 millioner kroner. Foto: Ivar Thoresen

I forslaget til 2014-budsjett for Alvdal kommunen går rådmannen inn for at den nye eiendomsskatten settes til 3,5 promille for private eiendommer, samtidig som han foreslår en kommunal bevilgning på 950.000 kroner til Alvdal Vei.

Formannskapet fikk en orientering om budsjettarbeidet i sitt møte 7. november, og ble presentert for ventende utfordringer spesielt innenfor pleie, rehabilitering og omsorg (PRO), i tillegg til at konsekvensene for Alvdal Vei ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen ble diskutert.
  – I tråd med formannskapets vedtak, har rådmannen i budsjettforslaget som nå legges fram til endelig behandling, lagt inn en samlet bevilgning til omklassifiserte kommunale veier på totalt 950.000 kroner. Vurderingen er basert på framlagt tallmateriale fra Alvdal Vei, skriver rådmann Erling Straalberg i saksdokumentene som følger 2014-budjsettet, og som skal behandles av formannskapet torsdag.
  For å få dette til foreslår rådmannen at satsen for eiendomsskatt settes til 3,5 promille i stedet for 3 promille, som var det opprinnelige forslaget.

Økte inntekter

I etterkant av formannskapsmøtet er det også gjort andre vesentlige endringer i budsjettforslaget, som:
• Inntekter fra konsesjonskraft er redusert med kr 800.000
• Utgifter til barnevern er økt med kr 500.000
• Budsjettrammen for Øwretun barnehage er redusert med kr 355.000
  Med de ovenfor nevnte endringer, samt en rekke andre justeringer som framgår av budsjettdokumentet, legges det nå fra et forslag til budsjett 2014, der det totalt avsettes kr 4.350.000 til disposisjonsfond.
  – En avsetning til disposisjonsfond på kr 4.350.000 ansees å være i minste laget, skriver rådmannen i sin saksvurdering.
   Sammenlignet opprinnelig budsjett 2013, har Alvdal kommune en økning i skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt på tilsammen 11,7 millioner kroner for budsjett 2014. Av dette utgjør 7,2 millioner kroner skatt og rammetilskudd
 –  Når det likevel ikke evnes å avsette et større udisponert beløp, må dette i stor grad tilskrives økte pensjonskostnader (pensjonspremie) på kr 3,7 millioner. I tillegg kommer en reduksjon i konsesjonsinntekter, samt en betydelig økning innen barnevern. Rådmannen vil i den sammenheng minne om at de føringer som ble lagt til grunn fra formannskapet i møtet 7. november vedrørende bevilgning til drift av omklassifiserte kommunale veier, ikke er en lovpålagt oppgave, og at dette i seg selv er et tiltak som gir et betydelig utslag for kommunens investeringskapasitet i økonomiplanperioden, skriver Straalberg videre.

Helsesatsing

I budsjettet legges det til grunn en satsning innen folkehelse. Fra rådmannens side er dette en bevisst og langsiktig strategisk tenkning, der det blant annet forutsettes at det nå vil være tilstrekkelig ressurser til å opprette en frisklivssentral. På den annen side hensyntar ikke budsjettet de signaliserte økte kostnadene knyttet til ulike delprosjekter i regi av Fjellhelse.
  – Skal budsjett 2014 for PRO være realistisk, innbefatter dette en driftsreduksjon på om lag 800.000 kr. Som et ledd i en reduksjon av antall institusjonsplasser, bør likevel dette være realistisk, men vil kreve en helhetlig organisatorisk gjennomgang av blant annet institusjonsdriften tidlig i året 2014. Noe driftsreduksjon er foreslått gjennom naturlig avgang. Hovedfokus på arbeidet vil være å bygge en organisasjon med rutiner og organisering som gjør enheten så robust at man takler fravær uten innleie av vikarer. Gevinsten kan da raskt hentes ut i form av reduserte vikarutgifter, heter det i rådmannens saksvurdering.

Fortsatt høyt driftsnivå

Rådmannen oppsummer gjennomgangen av budsjett med at det gjennom det framlagte forslaget til budsjett 2014 legges til rette for en fortsatt god og til dels bedret  tjenesteproduksjon.
  – Positivt er det at det nå i større grad tenkes målstyring og forebyggende arbeid, blant annet gjennom økt satsning på folkehelse, skriver han.
  – Driftsnivået er likevel noe høyt. Framskrivning av foreslått driftsnivå 2014, viser at Alvdal kommunes marginer for drift etter en investering i ny skole 2016 – 2017, ikke er tilstrekkelige. Kostra-tall viser at Alvdal kommune på de fleste områder har en sunn økonomisk drift. Derfor vil det være urealistisk å tro at det ligger et stort potensiale i reduksjon av driftsnivå, annet enn at dette vil kunne få konsekvenser for redusert tjenestekvalitet. Derimot vil kommunen i 2014 ha større driftsutgifter utenom de lovpålagte oppgavene, herunder bevilgning til drift av tidligere omklassifiserte kommunale veier. Skal Alvdal kommune gjøre tiltak som sikrer en sunn økonomi i tillegg til de investeringer som er foreslått, bør kommunen først se på de utgifter som brukes utenom de lovpålagte oppgavene.

70 millioner investeres

Kommunebudsjettet for 2014 er totalt på 163 millioner kroner, der rammetilskudd på 94 millioner kroner og skatteinntekter på snaut 50 millioner kroner er de største inntektspostene. På utgiftssida vil kommunen samlet bruke drøyt 40 millioner kroner på barnehager og skoler, mens enhet PRO har et budsjett på drøyt 37 millioner kroner.
  I rådmannens budsjettforslag er det satt av nærmere 70 millioner kroner til nye investeringer i 2014. 42 av millionene er knyttet til byggingen av nye TFF-boliger, mens de største enkeltinvesteringene ellers er knyttet til veiomlegging ved Alvdal skurlag og infrastrukturtiltak på Steia, med henholdsvis 7,7 og 7 millioner kroner.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse