annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FIKK BLOMSTER: Administrasjonen ved rådmann Erling Straalberg fikk gjentatt skryt for sitt arbeid under kommunestyrets budsjettdebatt og etter møtet vanket det blomster fra politikerne og ordfører Svein Borkhus til Straalberg og hans stab. Foto: Ivar Thoresen

Venstre overbeviste Arbeiderpartiet og én Senterparti-representant og fikk dermed flertall i kommunestyret for sitt forslag om at Alvdal Vei skal kreve inn sine avgifter som før. Samtidig blir eiendomsskatten en halv promille lavere enn foreslått.

Som ventet ble foreslått økt kommunal støtte til Alvdal Vei – fra 250.000 til 950.000 kroner – som en konsekvens av innføringen av eiendomsskatt over hele bygda fra 2014, et hett tema i diskusjonen da kommunestyret behandlet Alvdal kommunes 2014-budsjett torsdag.
  Sluttresultatet ble altså at kommunestyret kom til en annen konklusjon enn formannskapet, og at Alvdal Vei dermed fortsatt må sikre hovedtyngden av sine inntekter gjennom å innkreve avgift fra brukerne.
  Venstres forslag, som ble vedtatt med ti mot sju stemmer, innebærer også at eiendomsskatten for private blir på 3 promille, ikke 3,5 promille som foreslått og vedtatt i formannskapet.

Små konsekvenser

KstyreMariK
SNUDDE: Arbeiderpartiet snudde fra formannskapet og Mari Kveberg forklarte hvorfor Ap-gruppa valgte å støtte Venstres forslag om at Alvdal Vei fortsatt skal kreve inn sine avgifter sjøl. Foto: Ivar Thoresen

– Vi støtter Venstres forslag vedrørende Alvdal Vei og at eiendomsskatten samtidig reduseres med en halv promille. Det begrunnes med at det dermed ikke vil ha store konsekvenser for sluttbruker, og ved å gjøre det slik har vi fortsatt muligheten til å øke tilskuddet og kutte brukerbetalingen senere. Vedtar vi det nå, har vi ingen mulighet til å reversere det, sa Mari Kveberg for å forklare kommunestyret hvorfor Arbeiderparti-gruppa i løpet av budsjettbehandlingen endret standpunkt i saken.
  – Jeg må erkjenne at jeg har problemer med min gruppes innstilling når det gjelder tilskuddet til Alvdal Vei. Jeg synes det er synd og ikke så klokt å koble eiendomsskatten så tett opp mot en mulig omorganisering av Alvdal Vei, så jeg støtter Venstres forslag, sa Senterpartiets Per Hvamstad.
 
Saken fortsetter under bildet

KstyrePerH
IKKE KLOKT: Per Hvamstad (Sp) mente det var uklokt å koble eiendomsskatten og Alvdal Vei som foreslått, og støttet Venstres forslag. Foto: Ivar Thoresen

Ingen garantier

KstyreOlov
LOVTE INGENTING: – Vi er ikke enig i at dette er å øke kommunens driftsomfang, men samtidig vil vi være tydelig på at vi ikke kan garantere dette tilskuddet til Alvdal Vei framover, sa Olov Grøtting (Sp). Foto: Ivar Thoresen

Før Arbeiderpartiet snudde uttrykte Olov Grøtting (Sp) glede over at Ap, Krf og Frp støttet Senterpartiet i å tilbakeføre penger fra eiendomsskatten til Alvdal Vei.
  – Vi er ikke enig i at dette er å øke kommunens driftsomfang, men samtidig vil vi være tydelig på at vi ikke kan garantere dette tilskuddet til Alvdal Vei framover, sa Grøtting om de ekstra 700.000 kronene som lå inne i budsjettforslaget.
  Senterpartiet fikk støtte av både Arne Dagfinn Øynes (Krf) og Fremskrittspartiets vararepresentant Ola Lilleeggen. Sistnevnte advarte mot å komme i en situasjon hvor Alvdal Vei blir nedlagt og kommunen må ta tilbake ansvaret for de private veiene.
 – Kommunen har spart millioner på Alvdal Vei, sa Lilleeggen, og fryktet den synkende innbetalingen vil forsterkes fremover og true Alvdal Veis eksistens.  

Frivillig eller ikke

KstyreLive
FORUTSIGBART:  – Det Venstre ønsker er å videreføre dagens ordning for Alvdal Vei, inkludert et tilskudd på 250.000 kroner fra kommunen. Dette gir bedre forutsigbarhet for veilaga og Alvdal Vei, sa Live Stokstad. Foto: Ivar Thoresen

Debatten gikk også innom hvorvidt avgiften til Alvdal Vei er en frivillig ordning eller ikke.
  – Det er en frivillig ordning. Du skal betale når du kjører på veien, ikke før, Sa Ola Lilleeggen.
  – Frivilligheten går på om du vil bruke veiene, ikke på om du vil betale, repliserte Venstres Live Stokstad og fortsatte:
  – Det Venstre ønsker er å videreføre dagens ordning for Alvdal Vei, inkludert et tilskudd på 250.000 kroner fra kommunen. Dette gir bedre forutsigbarhet for veilaga og Alvdal Vei. Hvis Alvdal Vei får 700.000 mer fra kommunen i 2014, men tilskudd litt på lykke og fromme senere, gir det ingen god forutsigbarhet. Gjør vi det slik må dette bli en budsjettpost hvert eneste år, som vil måtte settes opp mot andre poster og lovpålagte oppgaver. Det blir sagt at folk ikke vil betale både eiendomsskatt og avgift til Alvdal Vei. Men jeg tror også at folk i bygda gjerne vil ha investeringer i skole og idrettshall, og gjerne vil at det skal komme om ikke så lenge. For å få det til bør vi gå for et budsjett som gjør oss økonomisk rustet til å ta investeringene, sa Stokstad og ble supplert av Venstre-kollega Stein Hoset.
  – Det er verdt å være oppmerksom på de stigende forventningers misnøye. Ved å sende 700.000 kroner ekstra til Alvdal Vei nå skapes det forventninger om framtidig støtte til et driftsområde som enklest kan løses av private. Hvis vi ikke har mot til å slippe det, får vi store problemer på andre områder, sa Hoset.

Saken fortsetter under bildet

KstyreSteinH
ADVARTE: – Ved å sende 700.000 kroner ekstra til Alvdal Vei nå skapes det forventninger om framtidig støtte til et driftsområde som enklest kan løses av private, sa Stein Hoset (V). Foto: Ivar Thoresen

God budsjettdebatt

I det som ellers ble en langvarig, men meget god og engasjert budsjettdebatt, fikk formannskapet kritikk fra Per Hvamstad (Sp) for ikke å ha gjort nok for å finne tiltak som kan redusere driftsnivået.
  – Jeg synes de kunne gjort en grundigere jobb for å få fram konkrete tiltak, sa Hvamstad.
   I forlengelsen av det foreslo Venstre at kommunestyret forutsetter at den tidligere vedtatte omstillingsprosessen videreføres, og at formannskapet innen 15. mars legger fram for kommunestyret en statusrapport for omstilling, samt forslag til justeringer. Dette ble enstemmig vedtatt.
  Det er naturlig nok også knyttet en del forventninger til den pågående lean-prosessen, med mål om å effektivisere drifta, og Gerd Marie Gjermundshaug (Ap) hadde gode betraktninger rundt det – både som kommunal veileder i prosessen, og som kommunestyremedlem.
  – Som kommunestyrerepresentant føler jeg at vi ikke er kommet så langt. Som lean-veilder vet jeg at vi er i startgropa. Det er store forventinger og vi jobber med ”hverdags-lean” – involvering av de ansatte som kan skape bedre arbeidsmiljø, kanskje bedre tjenester og like tjenester. Jeg tror også det vil gi litt på bunnlinja. Og jeg håper kommunestyret har klare forventninger om at det skal gi en gevinst, så det ikke bare blir en prosess som suser og går, sa Gjermundshaug.

Saken fortsetter under bildet

KstyreGerdMarie
GODE BETRAKTNINGER: Gerd Marie Gjermundshaug hadde gode betraktninger rundt lean-prosessen i kommunen. Foto: Ivar Thoresen

Overtidskutt i budsjett

Mari Kveberg (Ap) satte fokus på budsjettposter for overtid på til sammen 545.000 kroner.
  – Det blir feil å budsjettere med overtid. Det er heller ikke lov å planlegge overtid, sa Kveberg å foreslå å fjerne postene og heller sette av en felles pott for alle enheter på 250.000 kroner til uforutsette hendelser.
  Forslaget ble vedtatt med ni mot åtte stemmer.

Senterpartiet gjentok sitt forslag fra formannskapet om privatisering av resterende kommunale veier i sentrum, med utsikter til en besparelse på 125.000 kroner for andre halvår i 2014, men dette falt med åtte mot ni stemmer.
  Til gjengjeld fikk Senterpartiets Leif Langodden et enstemmig kommunestyre med seg i forslaget om å plusse på 100.000 kroner i forventet inntjening innen enhet helse, som et resultat av at ressursene styrkes i 2014.
  Et forslag fra Fremskrittspartiet om å pålegge rådmannen å kontakte Tynset og eventuelt andre kommuner for å se på mulig utvidet samarbeid om ulike tjenester falt med to mot 15 stemmer.
  – Dette har vært den mest omfattende budsjettdebatten i min tid, konkluderte en fornøyd ordfører Svein Borkhus (Ap) etterpå.
  Han hadde rett i det at det var en usedvanlig god debatt. Og det ble sagt mye klokt, fornuftig og viktig som dessverre ikke har fått plass i denne omtalen.
 
KstyreSveinb
OMFATTENDE: – Den mest omfattende budsjettdebatten i min tid, oppsummerte ordfører Svein Borkhus. Foto: Ivar Thoresen

KstyreIRW
PÅ SIDELINJA: Som styreleder i Alvdal Vei, ble Frp-representant Inge Rune Wahlstrøm satt på sidelinja som inhabil da kommunestyret torsdag behandlet Alvdal-budsjettet for 2014. Foto: Ivar Thoresen

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse