annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 BYGGES UT: Alvdal idrettslag planlegger en utbygging av klubbhuset på Steimoegga med 220 kvadratmeter. Rådmannen innstiller på 700.000 kroner i kommunal støtte. Foto: Ivar Thoresen

Rådmannen innstiller overfor formannskapet på at Alvdal idrettslag får 700.000 kroner i kommunal støtte i forbindelse med utbygging av klubbhuset på Steimoegga.

Alvdal idrettslag ønsker å utvide det eksisterende klubbhuset med nye garderober på 60 kvadratmeter samt forsamlingsrom og kontorer på 160 kvadratmeter. Utbyggingen på totalt 220 kvadratmeter er kostnadsberegnet til i underkant av 4,2 millioner kroner, finansiert gjennom spillemidler, egenkapital, gaver/rabatter, dugnad og et lånebehov på drøyt 700.000 kroner.

Uvurderlig betydning

Det er den delen av finansieringen som er knyttet til lånebehovet Alvdal IL har søkt om kommunal støtte for, og rådmannen innstiller overfor formannskapet at søknaden imøtekommes og at det ytes 700.000 kroner i kommunal støtte til prosjektet.
  – Idrettslagets arbeid for barn og unge er av uvurderlig betydning for Alvdal som kommune og lokalsamfunn. Sosial utvikling, tilhørighet, folkehelse og idrett er begreper som beskriver noe av de gevinster lagets arbeid gir til lokalsamfunnet. Dette er også arbeid som utelukkende kan utføres gjennom dugnad og frivillig arbeid. I søknaden beskrives det en svært omfattende
aktivitet utført i idrettslagets regi. Totalt utføres det årlig i overkant av 16.000 timer med aktivitet. Hovedtyngden ligger på fotball og ski. Det anslås at om lag 1000 aktiviteter forgår på Steimoegga pr år, skriver rådmannen i saksframstillingen.
  Rådmannen påpeker videre at det er et politisk spørsmål i hvilket omfang kommunen skal involvere seg i idrettslagets økonomi.
  – Det er ikke snakk om lovpålagte oppgaver for kommunen. Kommunene vil likevel i årene som kommer, og ikke minst i lys av samhandlingsreformen, få et økende formelt ansvar for folkehelse, skriver rådmannen videre og går for at søknaden imøtekommes selv om kommunen står foran store investeringer, blant annet i skole.

Ikke enten eller

– I den sammenheng vil spørsmålet om innendørs rom for fysisk aktivitet bli
aktualisert. Hvorvidt det dreier seg om en «gymsal», hall eller flerbrukshus er ennå ikke utredet eller bestemt. Uansett vil dette bli et betydelig økonomisk løft for kommunen. Slik sett burde alle kommunens ressurser nå styres mot dette. På en annen side vil utendørs aktivitet på Steimoegga være helt andre aktiviteter enn innendørs aktivitet i en hall. Den ene er ikke viktigere enn det andre. Vi trenger begge deler. På Steimoegga ligger idrettsanlegget godt utbygd og oppdatert, men flaskehalsen er klubblokalene. Rådmannens anbefaling er følgelig at søknaden imøtekommes som omsøkt. Hovedgrunnen for dette er at tiltaket vil når et svært bredt publikum og vil være av stor betydning for å legge til rette for idrettslagets helsefremmende arbeid for barn og unge, mener rådmannen.  

Mer attraktivt

Det er foretatt betydelige oppgraderinger og investeringer på Steimoegga de siste åra, blant annet gjennom etableringen av kunstgrasbanen. Aktiviteten ved anlegget har økt betydelig både sommer og vinter siden dagens klubbhus ble bygget på 1980-tallet.
  Med det har også behovene for utvidelse og oppgradering økt. Blant annet er garderobekapasiteten til tider sprengt, ettersom det bare er to garderober i klubbhuset. I utbyggingsplanene ligger det inne to nye garderober.
  Samtidig er det et stort behov for et forsamlingsrom for bevertning, sosialt samvær og møter. I planene ligger dette inne med bedre fasiliteter for salg og service, noe som igjen også øker Idrettslagets inntektsmuligheter knyttet til salg og servering i forbindelse med trening og konkurranser.
  I søknaden til kommunen peker Alvdal IL også på at denne utbyggingen av klubbhuset vil gjøre anlegget mer attraktivt for utleie, samtidig som det vil øke potensialet for utvikling av eksisterende og nye arrangementer.
  Formannskapet behandler saken torsdag.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse