annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 VIL STØTTE: Rådmannen innstiller på å støtte Alvdal turforening med drøyt 56.000 kroner til restfinansiering av løypemaksinen Turforening kjøpte for et drøyt år siden. Foto: Ivar Thoresen

Rådmannen anbefaler overfor formannskapet å imøtekomme Alvdal turforenings søknad om støtte på drøyt 56.000 kroner til restfinansiering av løypemaskin.

Alvdal turforening investerte høsten 2012 i ny løypemaskin, finansiert gjennom salg av gammel maskin, bidrag fra privatpersoner og næringsliv, egne midler fra medlemskontingent og aktiviteter, samt egenkapital.
  Ut fra finansieringsplanen mangler Turforeningen drøyt 56.000 kroner på å dekke investeringen, og det er dette beløpet de har søkt kommunal støtte på.
  – I tidligere behandlinger av søknad om støtte til investering i løypemaskin er denne aktiviteten sin verdi grundig belyst og vurdert. Dette gjelder bolyst, attraktivitet for nyetableringer, reiseliv og turisme, folkehelse, identitet og videreføring som skibygd etc. Den totale aktiviteten som Alvdal Turforening driver, ikke minst aktiviteten lokalt har stor verdi for kommunens fastboende, hyttefolk, eksisterende næringsliv og gjester. Dette har igjen positiv virkning for Alvdal kommune, skriver rådmannen i sin saksvurdering.
  Rådmannen stiller seg også positiv til denne søknaden.
  – Dette begrunnes med denne aktivitetens betydning og verdi for Alvdalsamfunnet og dermed Alvdal kommune, som belyst i vurdering over. Kommunestyret har i sine overordnede styringsdokumenter uttrykt mål og strategier for prioriterte satsingsområder. God bokommune, satsing på reiseliv og turisme og økt fokus på folkehelsearbeid med mer.
  Saken behandles i formannskapet torsdag.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse