annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ØNSKER ENGASJEMENT: Olov Grøtting ønsker debatt og engasjement lokalt rundt den blåblå regjeringens varslede kommunereform. Foto: Ivar Thoresen

Olov Grøtting og Senterpartiet ønsker lokal debatt om kommunereformen og mulige kommunesammenslåinger.

– Jeg hadde håpet vi kunne fått en debatt her, med innspill til hvordan vi skal tilnærme oss problematikken. Det kommer innspill og høringer vi skal gi svar på framover. Jeg synes dette skal være et tema i formannskapet og gjerne i kommunestyret, hvor vi lokalpolitikere kan gi signaler videre til ordføreren som han kan ta med seg videre til de regionale fora, sa Grøtting etter at ordfører Svein Borkhus (Ap) hadde svart på hennes og Senterpartiets interpellasjon om saken i torsdagens kommunestyremøte.

Vil påvirke

– Ut fra de signaler og vedtak som er gjort i regjeringspartiene er det stor grunn til å tro at vi i løpet av få år får kommunesammenslåinger enten den enkelte kommune vil det eller ikke, skrev Grøtting og Senterpartiet i interpellasjonen.
  Alvdal Senterparti ønsker ikke en kommunereform tredd ned over kommunene, og støtter regionrådslederen i at det er viktig å være i forkant i denne saken, samtidig som de etterlyser en politisk debatt rundt arbeidet som er i gang i Fjellregionen i regi av Regionrådet.
  Sp ba derfor ordføreren orientere kommunestyret om det arbeidet som er planlagt fra Regionrådets side, samtidig som de ber Regionrådet behandle saken på nytt slik at kommunene rekker å diskutere saken før vedtak om igangsetting gjøres.

Bred prosess

Ordfører Svein Borkhus understreket i sitt svar at ordførere og rådmenn i regionen er samstemte i at kommunene i Fjellregionen bør arbeide aktivt med denne problemstillingen og ikke avvente regjeringens bebudede omtale av kommunereformen i kommuneproposisjonen  2015.
  Borkhus viste til at arbeidsutvalget i Regionrådet var omforent om at det skulle nedsettes ei hurtigarbeidende gruppe for å utarbeide et forslag til prosess for et arbeid med denne saken.
  – I media er det framstilt som om Regionrådet skal ha nedsatt en komite «som skal se på effektene av en eventuell kommunesammenslåing før det kommer så langt at noe skjer». Dette er altså ikke riktig. Arbeidsgruppas mandat er å utarbeide et forslag til prosess for arbeidet med kommunereformen, slik det står i vedtaket, sa Borkhus.
  – Den nevnte arbeidsgruppa var samstemt om at det er viktig å legge opp til en bred prosess med god forankring av arbeidet i Fjellregionen. Gruppa mener videre at det er viktig å gi alle medlemmene av kommunestyrene mulighet til å etablere en felles kunnskapsplattform for det videre arbeidet. Innstillingen til AU i regionrådet anbefaler at det inviteres til et fellesmøte for kommunestyrene i Fjellregionen i mars, der aktuell informasjon legges fram og veien videre diskuteres, sa han videre.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse