annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FOR DÅRLIG: Kommunestyret var enig med Stein Hoset og Venstre om at Landbruks- og matdepartementets forslag til endring av konsesjonsloven ikke var godt nok utredet, men Venstres alternative forslag til høringsuttalelse falt. Foto: Ivar Thoresen

Alvdals kommunepolitikere var ikke imponert over forarbeidet til Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med høringen om opphevelse av priskontrollen i konsesjonsloven. Men de var ikke enige om hvordan dette skulle synliggjøres i høringsuttalelsen.

Departementet foreslår å oppheve paragrafen i konsesjonsloven som omhandler priskontroll. Forslaget innebærer at det ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål ikke lenger skal legges vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det vil etter lovendringen ikke lenger være lovlig adgang til å trekke den avtalte prisen inn i vurderingen av om det skal gis konsesjon for erverv av landbrukseiendom.

Spesiell sak

– Dette er en spesiell høringssak, og vi mener det kan være på sin plass med en annen tilnærming enn det innstillingen legger opp til, sa Stein Hoset og fremmet på vegne av Venstre et alternativt forslag til vedtak.
  Venstre foreslo en formulering som gikk på at forslaget var utilstrekkelig utredet, og at departementets begrunnelser og tilnærminger ikke ivaretar viktige hensyn som styrket jordvern, samt sikring av aktiv drift av jordbruksjord. Videre at en høyere verdsetting av jordbruksjord er ønskelig for å styrke jordvernet og bidra til mer effektiv bruk av dyrkingsjord, og at det kan tale for friere prisdannelse ved å oppheve konsesjonslovens §9, som departementet foreslår. Venstre mente også at noen endringer i for eksempel jordloven av samme grunn kunne være hensiktsmessig, men påpekte i sitt forslag at en faglig forsvarlig tilnærming til problematikken krever en helhetlig gjennomgang av saksfeltet, hvor landbrukspolitiske og juridiske virkemidler sees i sammenheng.

Uenig med sitt eget parti

Leif Langodden (Sp) karakteriserte Venstres forslag som interessant, i den forstand at det la opp til en helhetlig gjennomgang av konsesjonsloven, og for så vidt også jordloven og odelsloven.
  – En samlet gjennomgang må til for å få helheten i dette, sa Langodden, men var tydelig på motstanden mot å oppheve prisreguleringen som Venstre åpent for. Han og Senterpartiet gikk dermed for rådmannens innstilling til vedtak om å fraråde oppheving av paragrafen i konsesjonsloven.
  – Det kan ikke være sånn at den eneste gangen du skal tjene penger på jorda di som bonde er når du skal selge. Det er når du driver jorda du skal tjene på det, sa Langodden.

Oppsiktsvekkende

– Det er ingen overraskelse at byråkratene i Landbruks- og matdepartementet er tro mot sin politiske ledelse i denne saken. Derimot er det en stor overraskelse – og direkte oppsiktsvekkende – at de er så tro mot ledelsen at de ikke tar med noen argumenter om samfunnsbetydningen for å beholde priskontrollen, supplerte Sp-kollega Olov Grøtting.
  – Dette er ikke veldig lett, sjøl om mitt parti sitter i posisjon og dermed står bak forslaget, sa Inge Rune Wahlstrøm (Frp). Han understreket likevel behovet for å endre landbrukspolitikken fra å være politisk styrt til å se på bonden som en selvstendig næringsdrivende.
  – Men jeg er enig med Venstre. Det er ikke bra, det forslaget som er sendt ut, så jeg henger meg på deres forslag, sa Wahlstrøm.

Viktig for Alvdal

– Dette er en viktig sak for Alvdal som jordbruksbygd, mente ordfører Svein Borkhus (Ap).
  Også han meddelte at han hadde sans for deler av Venstres forslag, men landet likevel sammen med resten av Ap-gruppa på å følge rådmannens innstilling.
  Stein Hoset gjorde et siste forsøk på å få kommunestyret med seg, men lyktes ikke, og rådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot fem stemmer.
  – Jeg tolker Senterpartiet som de mener dagens ordning har fungert, men det har det ikke. 15.000 mål dyrka mark har gått ut av produksjon hvert år i det siste, og da er det behov for å gjøre noe med det, sa Hoset.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse