annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

STORSTEIGEN: Frps Inge Rune Wahlstrøm ville av hensyn til støy og trafikksikkerhet ved Storsteigen å stoppe vei- og bruprosjektet langs Riksveg 3 gjennom Alvdal, oppheve vedtatt reguleringsplan og be Staten om å gjøre reguleringsarbeidet på nytt. Foto: Ivar Thoresen

Med utgangspunkt i en interpellasjon om Storsteigen videregående skole og bekymringer for skolens framtid på grunn av støy og trafikksikkerhet i forbindelse med Riksveg 3 gjennom Alvdal, ønsket Inge Rune Wahlstrøm (Frp) i torsdagens kommunestyremøte å stoppe vei- og bruprosjektet, oppheve vedtatt reguleringsplan og be Staten om å gjøre reguleringsarbeidet på nytt.

– Nå er det på tide at vi legger saker bak oss. Det har vært en demokratisk og god prosess på vedtatt reguleringsplan knyttet til Riksveg 3 gjennom Alvdal og Steien bru, nettopp på grunn av den dårlige standarden på brua. Det er ikke slik at vi i en håndvending kan oppheve en reguleringsplan og be staten om å gjøre det i stedet, svarte ordfører Svein Borkhus (Ap).

Ny behandling

Frp-representanten Wahlstrøm ba i interpellasjonen ordføreren om å redegjøre for innhold og resultat av et møte mellom elever og ansatte ved Storsteigen videregående skole med Statens Vegvesen og en representant fra Alvdal kommune 2. februar. Bakgrunnen for møtet var elevenes bekymring for skolens framtid på grunn av støy og trafikksikkerhet fra Riksveg 3 gjennom Alvdal sentrum, etter byggingen av ny Steien bru og tilhørende endringer av veien på begge sider av brua.
  – Dersom resultatet av dette møtet medfører at det skal settes opp støyskjermer, alternativt jordvoller, for å skjerme Storsteigen må dette bli en stor justering av vedtatte reguleringsplan. Jeg forventer da at ordføreren fremmer ny behandling av reguleringsplanen, sa Wahlstrøm i interpellasjonen.

Storsteigen hørt

Ordfører Svein Borkhus sa i sitt svar at det fra elevrådet ved Storsteigen ble gitt positive tilbakemeldinger på at flere innspill fra elevene og skolen var tatt hensyn til i planen som ligger til grunn for det arbeidet som nå gjøres med Riksveg 3 og Steibrua.
  – Eksempelvis ble det å skille kjøretøy og mjuke trafikanter, bruk av hest med mer. Planfri kryssing under Steibrua, tosidig gangbane på brua og bedre hovedadkomst til Storsteigen nevnt som gode eksempler. I tillegg blir det også anlagt bussholdeplass, dette også etter gode innspill fra skolen, inkludert elevene, svarte Borkhus.
  Ordføreren sa videre at elevrådet naturligvis var opptatt av sikkerhet og miljø, spesielt i forhold til undervisning på kjøre- og ridebanen og tilgrensende areal.   – Nå har det seg slik at det også skal utarbeides reguleringsplan for skolens område. Dersom det kreves reguleringsplan for støyskjerming og/eller andre tiltak på dette området, så vil det kunne tas inn i denne uten at det får betydning for den allerede vedtatte planen. Det ble også gjort oppmerksom på at det til slike tiltak er mulig å søke midler fra trafikksikkerhetsutvalget i fylkeskommunen. Med de problemstillingene som elevrådet her peker på, vil det igjen aktualisere ridehall på skolen. Skjerming i forlengelse av denne kan være et aktuelt alternativ. Da kan det nå være rette tidspunktet for at det igjen settes trykk på dette slik at en etterlengtet ridehall kan realiseres, understreket ordfører Borkhus i sitt svar.
  – Det er fra møtedeltakerne gitt uttrykk for at de var veldig fornøyde med møtet, det var bra og nyttig å møtes. Dette er også bekreftet fra Storsteigens rektor og elevrådsleder, påpekte han.

Ba om statlig plan

– Jeg skal ikke mase om verken Øya-alternativet eller brua,  men må si litt om noe som opptar meg mye, nemlig trafikksikkerhet, sa Inge Rune Wahlstrøm etter ordførerens første svar.
  – Statens Vegvesen har sine egne definisjoner om hva som er trafikksikkerhet. Jeg kan være enig med dem i at en sperring ved Nordistuen er trafikksikkerhet, og jeg er enig i at en rettere vei gir bedre oversikt er trafikksikkerhet. Men en  rettere vei gir også større fart. Det er ikke trafikksikkerhet. Fjerning av autovern er heller ikke trafikksikkerhet, sa Wahlstrøm og la til:
  – Når elever og lærere ved Storsteigen og politiet uttrykker bekymring for Arbeidstilsynet advarer om arbeidsforholdene på Riksveg 3 bør vi ta det på alvor. Men det aller største problemet er blandingstrafikken. Det er en stadig økende tungtrafikk på veien, samtidig som det er mye lokaltrafikk og landbrukstrafikk. Mange bønder har Riksveg 3 nærmest som gardsvei.
  – Blir dagens vedtatte reguleringsplan gjennomført kan vi glemme å få gjort noe med veien i vår tid. Vi har én mulighet, det er å gjøre om vedtaket og ble Samferdselsdepartementet om å få en statlig reguleringsplan. Da vil det går hurtig, mente Wahlstrøm.

Setter lokalt sjølstyre høyt

– Wahlstrøm sa han ikke skulle mase om alternativ trasé for Riksveg 3. Likevel bruker han et langt innlegg på å fortelle at vi må legge veien utenom sentrum, repliserte Olov Grøtting (Sp).
  – Jeg er også veldig opptatt av trafikksikkerhet, fortsatte hun. – Men jeg har ikke som Wahlstrøm tro på at det vil gå særlig fort om vi skulle ombestemme oss nå og si at veien skal gå et annet sted. Skal veien legges om snakker vi om bortimot et par kilometer ny vei, to bruer, grunnerverv og mye annet, i tillegg til oppgradering av den veien og brua vi har. Et slikt prosjekt må inn i Nasjanal Transportplan for å få penger, sa Grøtting og angrep også Wahlstrøms forslag om en statlig reguleringsplan.
  – Wahlstrøm vil gjerne at staten skal komme og lage en ny reguleringsplan. Er det noe vi setter høyt, så er det det lokale sjølstyret. Hvis en kommune aldri blir enig må staten komme inn. Her har kommunestyret gjort et gyldig vedtak, vi er i ferd med å bygge ny bru og får gjort trafikksikkerhetstiltak langs veien samtidig. La oss få det gjort nå, sa Grøtting.
  Også ordfører Svein Borkhus advarte sterkt mot å stoppe det vedtatte og pågående prosjektet og gjentok at det som nå gjøres nettopp er en stor og god mulighet for Storsteigen til å få både ridehall og støyskjerming.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse