annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

ARBEIDSGRUPPE: Ordfører Svein Borkhus fikk ros for dialogen med Alvdal Vei, men kommunestyret var skeptisk til arbeidsgruppe med både politikere og representanter fra Alvdal Vei. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret ga torsdag kveld ordfører Svein Borkhus (Ap) ros for evnen og viljen til dialog med Alvdal Vei og veilagene for å finne gode framtidige løsninger rundt ordningen. Men det var av habilitetsgrunner skepsis til forslaget om ei arbeidsgruppe med politiske representanter som skal se på økonomi, drift og organisering.

Enden på det hele ble at kommunestyret med 10 mot 7 stemmer vedtok et forslag fra Venstres Stein Hoset om å ta ordførerens orienteringer, formannskapets drøftinger og rådmannens saksframstilling til orientering.

Habilitet

– Det er bra at ordføreren engasjerer seg og har kontakt og dialog med ulike grupperinger. Det er hans plikt. Men i denne saken kan det være litt uklare linjer og sammenblanding av roller. Vi må forutse en del habilitetsutfordringer, sa Per Hvamstad (Sp).
  – Jeg er helt enig i Per Hvamstads tenkning når det gjelder ordførerens innsats. Det er prisverdig at dialogen er etablert med veilag og Alvdal Vei, sa Stein Hoset innledningsvis i resonnementet som ledet fram til forslaget som ble vedtatt.  
  – Når det gjelder Hvamstads betenkeligheter aner jeg at det er en leder i kontrollutvalget som har med seg den rollen i bakhodet, og med det som utgangspunkt kan det være noen poeng i det han sier, fortsatte Hoset.
  Per Hvamstad er leder av Alvdal kommunes kontrollutvalg.
  – Habilitetsproblematikken må vi ha blikk for. Hvis en innretter seg sånn i en utredning at en spiller medlemmer av kommunestyret inhabile er det kanskje ikke så lurt, fortsatte Hoset og mente det viktige i saken er å opprettholde dialogen, samle kunnskap og samtidig gjøre et vedtak som unngår problematikken med inhabilitet senere.

Sak som engasjerer

– Alvdal Vei og kommunens økonomiske støtte er en sak som har vært flittig diskutert og som har engasjert mange. Ordføreren har deltatt der det har vært møter om saken – jeg her funnet det naturlig, sa ordfører Svein Borkhus, og fortsatte:
  – De møtene jeg har deltatt på med Alvdal Vei involvert har avdekket at det er en god del ulike oppfatninger, også internt i Alvdal Vei, om hvordan ting fungerer og hvordan det skal fungere – også inkludert jussen. Jeg mener det er en god del ting det er greit å gå gjennom for å få en kunnskapsbase rundt problematikken, sa Borkhus. ?  Ordføreren var tydelig på at formålet med å etablere ei arbeidsgruppe ikke var ment som et forsøk på å binde opp kommunestyret på noen som helst slags måte.
  – Gruppas arbeid skal munne ut i et kunnskaps- og faktagrunnlag som skal gjøre det mulig for kommunestyret å vurdere  årlig engasjement i Alvdal Vei, sa Borkhus.

Ta på alvor

– Alvdal Vei og privatisering av tidligere kommunale veier skaper et engasjement det er verdt å ta på alvor, sa Olov Grøtting (Sp), og hadde en litt annen tilnærming enn partifelle Per Hvamstad.
  – Dette angår mange og er viktig for mange. Jeg og flere av oss har en pragmatisk holdning til det å sette ned ei arbeidsgruppe og være i dialog med Alvdal Vei og veilagene. Det er ikke ulikt mye annet komitéarbeid vi gjør som medlemmer av kommunestyret, mente Grøtting og så ikke de store problemene ved at ordfører Svein Borkhus og Leif Langodden (Sp) ble valgt inn i  ei gruppe sammen med representanter for Alvdal Vei for å se på ordningen og fremskaffe fakta og kunnskap.
  – Men hvis det knyttes for tett opp mot budsjettbehandling og økonomiplan blir jeg mer skeptisk. Men når det ryddes av veien er det uproblematisk, mente Grøtting.
  – Det er viktig at vi kommer i dialog og finner en framtidsrettet løsning. Det kan også være grunn til å ta fram igjen det forslaget vi i Senterpartiet har blitt nedstemt på to ganger, nemlig å se på privatisering av de øvrige kommunale veiene i sentrum. Dette handler om rettferdighetsprinsippet. Mange utafor sentrum synes det er urettferdig slik det er i dag, sa Grøtting.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse