annonse
PolitikkFIKK SKRYT: Rådmann Erling Strålberg fikk mye skryt fra kommunestyret tirsdag kveld, i forbindelse med behandllingen av årsregnskapet. Foto: Ole Sylte Heggset.

Årsmelding og regnskap var første post da kommunestyret tirsdag kveld satte seg ned etter befaring og orientering ved TFF-boligene. Rådmannen fikk mange komplimenter for administrasjonens avlagte regnskap som ga et overskudd på kr 4.437.139,- for 2013.

I likhet med behandlingen i formannskapet forrige uke, var det få kritiske bemerkninger å høre fra kommunestyrets representanter. – Da kommunen er i gang med store investeringer og om få år vil få mer enn ei dobling av lånegjelda, foreslo Rådmannen i sin innstilling til formannskapet at overskuddet på kr 4.437.139,- i sin helhet skulle benyttes til ekstraordinært avdrag på lån tatt opp i Kommunal landspensjonskasse (KLP) i 2006.

Bifalt formannskapets vedtak

Formannskapet valgte imidlertid å gå for et omforent forslag der det ble en todelt prioritering av overskuddet. Mens kr 450.000,- ble vedtatt tilført kommunens klima – og energifond, ble resterende beløp kr 3.987.139,- benyttet til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld i KLP.

Selv om kommunestyret diskuterte lenge og vel rundt enkelte satsingsområder i budsjettet og påpekte punkter de mente var viktig å ha fokus på, var det aldri tvil om å bifalle formannskapets vedtak.

Næringsfokus 

Leif Langdodden stilte spørsmål ved hvor næringsutvikling ligger i regnskapet, og påpekte at dette er et punkt han og Senterpartiet stresser fokus på. – Angående næring har det nok vært begrenset bruk, og dette er stort sett poster som finnes innunder tidsbruken til assisterende rådmann og rådmannen selv. 

– Vi har en avtale med Vingelen Utvikling gående, men målet er å bli mer proaktive framover. Slik vi nå har gjort det innenfor kommunalteknikk opp mot lokale entrepenører, bør vi muligens se på tilsvarende hva gjelder denne type innkjøp av bistand også, sa rådmannen i sitt svar. 

Årvåkenhet viktig

Venstres Stein Hoset pekte på viktighetene av å ha årvåkenhet, og selv om vi budsjetterer nøkternt må det ikke bli for nøkternt, sa han. – Vi står ovenfor store utfordringer, men det handler like mye om å ha fokuset mot de mindre tiltakene også, selv om skolesatsingen blir det store å styre godt, sa Hoset. 

Johan Ragnar Eggen kommenterte også forsiktigheten, og pekte kanskje på at det tas høyde for høy nok rente i mange sammenhenger. Eggen etterlyste ellers fokus mot barnevern som et område å følge godt med på, og rådmannen fulgte opp med å innrømme at flere av de interkommunale enhetene hvor Alvdal ikke er vertskommune, nok kunne vært fulgt tettere. 

Helse og deltid

Jonny Hagen (Ap) følte han gjentok seg selv hvert år i disse diskusjonene, men innrømte at hans hovedfokus og bekymring er helse. Blant annet lurte han på innkjøp av tjenester som var en post som var betydelig overskredet. Her innrømte rådmannen at det var turbulens i en periode vedrørende legebemanningen som var årsak, der vikarbyrå til slutt ble en nødvendig men dyr løsning. 

Mari Kveberg (Ap) poengterte ellers behovet for å stresse det hun mente var alt for mange deltidsstillinger i de ulike enhetene. Live Stokstad (V) trekte ellers fram flyktningetjenesten og at dette er et område som ser ut til å fungere godt etter at det ble flyttet til Tynset, i samarbeid med Tolga. 

Tilført sterk kompetanse

Avslutningsvis holdt rådmannen en oppsummering hvor han både uttrykte at han selv var godt fornøyd med hvordan de ulike enhetene arbeidet mot målstyringen, men vi spør oss bestandig om måten det jobbes på er god nok. Har vi levert for lite på noe kan jo være et betimelig spørsmål med dette overskuddet, sa han. 

Helst til slutt pekte han så på de gode rekrutteringene han mente er gjort for 2014. Flere enhetsledere tilkommer med solid kompetanse og vil helt klart sikre driften i sine enheter godt, avrundet Erling Strålberg.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts