annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FORMANING: Ordfører Svein Borkhus har sett seg lei på negative kommentarer og oppfordret under behandlingen av økonomiplanen alle om å snakke Alvdal opp, og løfte fram alt det positive som skjer i bygda. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret vedtok torsdag rådmannens offensive forslag til økonomiplan for perioden 2015-2022. Det innebærer både økt eiendomsskatt og privatisering av kommunale veier i sentrum for å kunne styrke økonomien til store forestående investeringer – som ny barneskole.

– Jeg vil gi ros og honnør til administrasjonen for jobben som er gjort med økonomiplanen. Her står det veldig mye, og det er et bra dokument som grunnlag for utviklinga framover. Og jeg er ikke redd for å heve eiendomsskatten snarest mulig. Én promille økning utgjør 930.000 kroner ekstra inntekter pr. år, og det er penger som kommer godt med når vi skal øke låneramma fra dagens 99,9 millioner kroner til 255 millioner kroner i løpet av få år, sa Leif Langodden (Sp).

Alle må bidra

okoplanLeifLangodden
OFFENSIVT: Leif Langodden (Sp) kalte investeringene i økonomiplanen for spenstig. – Jeg liker den offensive innstillinga, sa han. Foto: Ivar Thoresen

– Jeg tror forventningene blant publikum er at de er villig til å betale mer for å få realisert et så stort løft som en ny barneskole er. Og det er riktig at alle bidrar til så store investeringer, fortsatte Langodden.
  Formannskapet var enstemmig i tilleggsforslagene om å øke eiendomsskatten med to promille allerede fra 2015 og privatisering av de resterende kommunale veiene i sentrum. I kommunestyret ble det første vedtatt med 15 mot 2 stemmer, mens veiprivatiseringen gikk gjennom mot Fremskrittpartiets ene stemme. Frps Inge Rune Wahlstrøm ville vente med privatiseringen til saken var grundigere utredet.

Skolegevinst

okoplanLiveStokstad
FLERTALL: Live Stokstad og Venstre fikk kommunestyret med på et forslag om at det lages en plan for pedagogisk og økonomisk gevinst ved ny, samlokalisert barneskole. Foto: Ivar Thoresen

Venstre fikk i tillegg flertall for et forslag om at det lages en plan for hvordan maksimere den pedagogiske og økonomiske gevinsten ved å gå fra tre til to skoler gjennom samlokalisering av dagens to barneskoler i én ny.
  – Det er antydet en årlig innsparing på rundt to millioner kroner. Vi tror det er et forsiktig anslag. Det er viktig at kommunen som skoleeier har kontroll på driftskostnadene ved skolen, og at det er fokus på driftstilpasninger. Vi snakker ikke bare om et nytt bygg, men om en ny skole og det må alle tre skolene ta del i og forberede seg på så godt som mulig, så tidlig som mulig, sa Venstre-representanten Live Stokstad om bakgrunnen for forslaget.
  – En bra og godt drevet skole og en kommune med god økonomisk styring vil gjøre Alvdal mer attraktiv, mente Stokstad.
  Arne Dagfinn Øynes (Krf) fulgte opp.
  – Jeg tror på en betydelig positiv effekt av skoleprosjektet vi står foran. Jeg tror vi får en bedre skole for en lavere kostnad. Det er derfor vi i Krf har gått for dette. Med hele barnekullet samlet kan vi optimalisere bruken av de pedagogiske virkemidlene og sette inn alle tiltak der det er nødvendig uten flytting av ressurser. Jeg deler Live Stokstads vurderinger og tror vi skal forvente en større kostnadsbesparelse i driften av ny skole enn det som er lagt inn i økonomiplanen, sa Øynes.
  Han mente kommunestyret vedtok en ekspansiv økonomiplan som vil gjøre Alvdal til et godt sted å bo og et attraktivt sted å flytte til.

Næringskonsulent

okoplanMonaMurud
NÆRINGSKONSULENT: Mona Murud (Sp) ønsker fortsatt en egen næringskonsulent i kommunen, og argumenterte for det. Foto: Ivar Thoresen

Senterpartiets Mona Murud løftet igjen opp sin og partiets kjepphest om en egen stilling som næringskonsulent i kommunen – og en utredning om det, som de snart har ventet på i to år.
  – Med den økonomiplanen vi har foran oss har vi to muligheter: Kutte i drift eller øke inntektene. Jeg er mest for det siste, og mener en egen stilling knyttet til næringsutvikling vil være et godt virkemiddel. Det handler om tradisjonell næringsutvikling, men det er også mange andre innfallsvinkler. For eksempel når det gjelder landbruket – der det er et stort uutnyttet potensial. I tillegg har vi store utfordringer knyttet til utvikling og gjennomføring av arrangement innen kultur og idrett hvor en slik person kan bidra, sa Murud.
  – Jeg gir meg ikke på dette. Vi kan gjerne kjøpe tjenester fra Vingelen Utvikling, som nå. Det fungerer utmerket. Men vi trenger å være enda tettere på. Vi har lav arbeidsledighet, men det kan ikke være noen hvilepute. Vi må utvikle nye arbeidsplasser. Flere arbeidsplasser betyr flere folk hit og flere hoder gir økte skatteinntekter og økt rammetilskudd, fortsatte hun.
  Varaordfører Ola Eggset (V) tok opp hansken og utfordret Senterpartiet på å fremme forslag om å opprette en stilling og finne budsjettmessig dekning for den.
  – Jeg kan være enig i en del av analysen til Murud. Dagens ordning gjennom samarbeidet med Vingelen Utvikling fungerer greit, og dessverre sitter det mange ensomme næringsmedarbeidere rundt om i kommunene. Det er risikosport og vanskelig å ansette riktig person i en sånn stilling som skal favne et bredt spekter, sa Eggset.
  – Samtidig har jeg sansen for en nær løsning, men det som er viktig er å få konkretisert formålet og rollen.

Legeressurs

Også Mari Kveberg (Ap) ga til kjenne at hun ventet spent på den bestilte utredningen om næringskonsulent.
  – Det Mona Murud sier minner mye om noe vi har i vårt program – om en egen aktivitetskoordinator, og det er veldig interessant. Økt aktivitet og flere arbeidsplasser gir kroner i kassa, sa Kveberg.
  Hun fremmet også et tilleggforslag om en vurdering av kommunens legeressurs, sett i sammenheng med økt sykepleierressurs og permisjoner ved legekontoret, men dette forslaget falt med sju mot ti stemmer.

okoplanMariKveberg
LEGERESSURS: Mari Kvebergs (Ap) forslag om vurdering av kommunens legeressurs fikk ikke flertall. Foto: Ivar Thoresen

Ordfører-formaning

Ordfører Svein Borkhus benyttet anledningen til å avslutte debatten rundt økonomiplanen med en klar formaning:
  – Vi har en jobb å gjøre med å snakke opp Alvdal, sa ordføreren og viste blant annet til ulike kommentarer på sosiale medier.
  – Sjøl når en gladsak som asfaltering av Sjulhusveien ble kommentert ble det ei suppe av negative ting. Hva er det egentlig folk i Alvdal ønsker? Ei god bygd å leve i, eller å snakke Alvdal ned, spurte Borkhus.
  – Jeg har merket meg flere kommentarer, blant annet på Faceboook. Ikke bare rettet mot kommunestyrerepresentanter, mens også mot enkeltpersoner som har gjort mye bra for bygda. Det er ikke bra. Jeg oppfordrer alle til å snakke Alvdal opp. Det er virkelig mye bra her. Vi har blant landets beste skoler, vi er i toppen når det gjelder privatøkonomi. Det tas mange små og gode skritt, men hvis det negative alltid skal være i fokus, blir ikke de små skrittene tellende, sa Borkhus.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse