annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 REGULERINGSPLAN: Detaljeregulering for Storsteigen videregående skole og omegn legges ut på høring. Foto: Ivar Thoresen

Fast utvalg for plansaker vedtok torsdag å legge forslag til detaljregulering for Storsteigen videregående skole og omegn ut på høring.

Området som reguleres omfatter drøyt 180 dekar, og består av Storsteigen videregående skole med bygningsmasse og landbruksarealer, samt
landbrukseiendommene Steien Nordre og Søndre i nord. I sør ligger Lillesteien, eller Prestegarden, med tilhørende gardstun og landbruksarealer. Fem boligtomter og Alvdal vannverks renseanlegg ligger innenfor planområdet. I sør ligger deler av eiendommen Randmæl og et område med rester av gammel
kirkegård, automatisk fredet etter kulturminneloven.

Sammenkobling

– Planen har et sterkt fokus på å koble sammen gang- og sykkellinjer, turstier og
grøntdrag gjennom området, som kobler sammen Storsteigen og Steia på tvers av Rv. 3. Dette for å kunne gå og sykle trygt i sentrumsområdet, og ikke minst for hestetrafikken i tilknytning til skolens aktiviteter. Det legges til rette for en gang-/ og sykkelvei med trerekke langs kjørevegen sørover fra Storsteigen som også kobles mot gang-/ og sykkelvei i Kvennbekkdalen. Denne veien vil forbedre myke trafikanters adkomst mot et fremtidig flerbrukshus på Sørhusjordet eller Grindegga, og gi muligheter for en rundløype fra Steia som er positivt i et folkehelseperspektiv, og som også vil gjøre skolen med tilgjengelig for
lokalbefolkningen. Fra Kvennbekken reguleres det inn en turveg ned til renseanlegget og videre sørover forbi den gamle kirkegården og ned til plangrensa med tanke på en fremtidig turveitrasé i dette området, skriver rådmannen i saksutredningen.

Bussholdeplass

Det pekes også på at i samarbeid med Statens Vegvesen vil detaljreguleringsplanen for Storsteigen erstatte deler Reguleringsplan for Rv. 3 Kvennbekkdalen – Steimosletta mot Rv.3. Dette betyr at det er planlagt en bedre trafikkmessig løsning for Nordre og Søndre Steien i nord med felles
adkomst til/fra Rv. 3.
  – Motorisert trafikk til og fra tunet og kantinen på Storsteigen er ikke
lenger mulig via samme vei. Foran skolen er det foreslått en bussholdeplass, på motsatt side av Steigjela. Det er lagt inn hensynssoner mot Rv. 3, samt en trerekke langs parkeringsplassen som vil skjerme for innsyn og støy fra riksveien. P-plassen er noe utvidet i forhold til dagens størrelse. Parkområdet mellom administrasjonsbygget og riksveien foreslås regulert til parkområde for å bevare og synliggjøre bygningen i kulturmiljøet, står det i utredningen.?  Planforslaget knytter sammen de to delene av Alvdal sentrum med gang- og sykkellinjer på tvers av Rv. 3, og legger til rette for forbedret adkomst til Storsteigen for både biler og myke trafikanter. Planen legger til rette for en permanent bussholdeplass ved skolen.

Prestegarden og ridehall

Planforslaget foreslår også at den gamle Prestegarden reguleres som vern av kulturmiljø i sin helhet, med bygningsmasse og tun. Renseanlegget er gitt egne bestemmelser i tråd med dagens behov. Dersom et utvidet fremtidig rensebehov skulle oppstå vil man måtte vurdere ny plassering av renseanlegget.
  Det båndlegges også – i henhold til kommunedelplanen – et område på Øya for mulig fremtidig trasé for Rv. 3.
  – Planen gir rom for å bygge en ridehall mellom stallen og Rv. 3. Dette vil styrke
undervisningen ved Hestelinja ved Storsteigen. Plasseringen mot Rv. 3 vil også virke støyreduserende for resten av gardstunet. Planen legger til rette for videreføring av turvei sørover langs Glåma og forbi den gamle kirkegården, samt nordover til Storsteigen og gjør gardstunet mer åpent og tilgjengelig. Gjennom å regulere dyrket mark/beite til landbruksareal sikrer man fremtidig drift i området, skriver rådmannen i saksutredningen.

Ønsker spesielle innspill

– Planutkastet har positive konsekvenser for natur og miljø. En bussholdeplass ved skolen legger til rette for lettvint adkomst til og fra skolen med buss for lærere og elever. Gang- og sykkelveger gjennom området legger til rette for myke trafikanter, og åpner opp for å gå/sykle til Grindegga/Sørhusjordet. Bestemmelsene tilknyttet en ev fremtidig ridehall legger til rette for bruk av tre som er et positivt miljøtiltak. Regulert landbruksareal sikrer fremtidig drift i
området, oppsummerer rådmannen.
  Fast utvalg for plansaker støttet hovedtrekkene i planforslaget, men ba i tillegg spesielt om innspill på følgende under den forestående høringen av planen:
• Ny adkomstvei til boliger sør for Prestegarden på nedsida av Riksveg 3.
• Sti langs Glåma fra Prestegarden til Sjulhusbrua.
• Kulvert for kryssing under Riksveg 3 ved Kvennbekken.
• Bru over Glåma til Øya ved Storsteigen.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse