annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 HUSANTUNET: felles kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset. Foto: Ivar Thoresen

Både fast utvalg for plansaker og formannskapet sa torsdag ja til å starte arbeidet med felles kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset.

Planarbeidet skal finansieres med 177.000 kroner hver fra Alvdal og Tynset kommuner, mens Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren bidrar med 200.000 kroner hver.
  – Kulturminner og kulturmiljøer sees på som en viktig ressurs for verdiskaping og nærings – og lokalsamfunnsutvikling både i Alvdal og Tynset kommune. En kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er viktig for å lykkes med satsing på kulturarv som kjerne til næringsutvikling, fremhevet rådmannen i sin saksutredning til de to politiske utvalgene.

Mål med planen

Kommunedelplanen skal:
• Gi en oppdatert statusoversikt over kulturminner - og miljøer i begge kommunene, spesielt samiske.
• Strukturere og tematisere kulturminner – og miljøer.
• Avklare kommunenes mål for forvaltningen av kulturminner – og miljøer, og legge opp en prioriteringsstrategi som grunnlag for videre forvaltning.
• Sikre god sammenheng med kommuneplanenes arealdel med juridisk bindende bestemmelser, hensynssoner og retningslinjer.
• Utarbeide en handlingsplan på bakgrunn av de prioriteringer som er gjort som
utgangspunkt for forvaltning og formidling av kommunenes kulturarv.
• Felles kommunedelplan skal sikre en helhetlig oversikt over de kulturminneressursene kommunene har, og sikre samarbeid og felles forståelse for prioriteringer, innsatsområder og tiltak.
  Arbeidet med kommunedelplanen organiseres og gjennomføres på en slik måte at det sikrer forankring og deltakelse fra ressurspersoner, lag -og foreninger og lokalbefolkning. Planarbeidet koordineres og gjennomføres av en tverrfaglig arbeidsgruppe som sikrer samarbeid på tvers av kommunegrensen.

Viktig arbeid

– Planprogrammet peker på viktige utfordringer i arbeidet med kulturminner i kommunene. Spesielt legges det vekt på å sikre god oversikt som grunnlag for å gjøre nødvendige prioriteringer i den videre satsingen, noe som vil sikre en realistisk og gjennomførbar handlingsplan, heter det i rådmannens saksutredning.
  – Gjennom samarbeidet med Hedmark Fylkeskommune og Riksantikvaren vil kommunene dra nytte av veiledning og andre kommuners erfaringer i arbeidet med planen, skriver rådmannen videre.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts