annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 STORE KUTT: Barneskolene, her ved Plassen skole, må ta store innsparinger for å få neste års budsjett i havn. Foto: Ivar Thoresen

I jakten på innsparinger som kan sikre tre millioner kroner i avsetninger til disposisjonsfond i neste års kommunebudsjett tas det høyde for store innsparinger ved skolene.

Til torsdagens formannskapsmøte la rådmann Erling Straalberg fram en liste med konkrete tiltak for hente inn de tre millionene han manglet til disposisjonsfondet i det første budsjettutkastet. Forslagene som ble lagt fram har vært drøftet med enhetene og i møte med de tillistvalgte.
  Innsparingene som foreslås ved Plassen skole, Steigen skole og Alvdal ungdomsskole utgjør på årsbasis snaut 1,5 millioner kroner, mens effekten for 2015 er beregnet til i underkant av 650.000 kroner.

Slår sammen klasser

Forslagene for skolene innebærer blant en reduksjon på 11 årstimer pedagogressurs ved Plassen skole, som i dag brukes til tidlig innsats og styrking av 1. – 5. trinn. For Plassen foreslås også å slå sammen klasser på under 15 elever i mat og helse, sammenslåing av klasser i kunst og håndverk, samtidig som neste års 5. og 6. klasse slås sammen i fagene kroppsøving, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk.
  – Reduksjonene gjøres på timer som gis utover hva som er lovpålagt undervisning. Konsekvensen vil være redusert kapasitet til oppfølging av enkeltelever og tilpasset opplæring, skriver rådmannen i notatet.

Mindre tilrettelegging 

Også for Steigen skole foreslås det å slå sammen klasser, blant annet i kroppsøving, kunst/håndverk og musikk. Videre foreslås 2. og 3. trinn slått sammen i norsk, samfunnsfag og naturfag i tillegg til musikk.
  20 lærertimer i styrket opplæring foreslås også fjernet, samtidig som pedagog erstattes med assistent i leksehjelp.
  – Disse kuttforslagene vil ha størst konsekvenser for  høstens 2. og 3. trinn, totalt 22 elever. Nivået på elevene i denne gruppen vil variere mye, og  det vil blir en  reduksjon i muligheten for å tilrettelegge undervisningen. Ved å kutte nesten all styrking, vil det få  konsekvenser for arbeidet med tidlig innsats, skriver rådmannen.
  For ungdomsskolen er det snakk om generelle kutt i styrkingstimer, sammenslåing av klasser i RLE, reduksjon av gripper i valgfag og reduksjon i kjøp av skolebibliotekar.

Flere må kutte

For å oppnå en helårseffekt på totalt nær tre millioner kroner foreslår rådmannen i tillegg 640.000 kroner på enhet helse, 450.000 kroner på kommunalteknikk og 300.000 kroner innen kultur.
   For enhet helse handler det om å erstatte naturlig avgang på helsestasjonen med eksisterende bemanning, vikarstopp ved sykefravær og opphør av støtte Alvdal Friskliv, som erstattes med kjøp av enkelttjenester i forbindelse med drift av frisklivssentral.
   Kommunalteknikk skal spare gjennom redusert energikostnad og redusert bygningsvedlikehold på drift. For kultur er reduksjonen uspesifikk.
  Formannskapet tok rådmannens budsjettforslag til orientering, og skal 4. desember behandle budsjettet igjen.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse