annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 VIL KJØPE: Anders Gjermundshaug vil kjøpe tomta sør for sin bolig i Øvre Brenna (øverst til høyre), men formannskapet sier nei. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet utsatte torsdag behandlingen av en søknad fra Anders Gjermundshaug om å få kjøpe hele eller deler av tomta sør for sin boligeiendom i Øvre Brenna boligfelt.

Gjermundshaug har henvendt seg til kommunen med ønske om å få kjøpe hele eller deler av tomta sør for eiendommen der han har bolig. Intensjonen er å få mer plass til å bygge garasje.
  Hans nå værende tomt er på 1865 kvadratmeter og tomta han ønsker å kjøpe er på 1660 kvadratmeter totalt. Formannskapets avgjørelse er derfor av mer prinsipiell karakter – ut fra en begrunnelse om at tomter kommunen selger ikke bør være over 2000 kvadratmeter.

Ville avslå

Rådmannen innstilte på å avslå søknaden på prinsipielt grunnlag, men et enstemmig formannskap støttet et forslag fra ordfører Svein Borkhus (Ap) om å utsette saken.
  – Formannskapet ber om at det i forbindelse med varslet sak om tomtepris, også på prinsipielt grunnlag behandles spørsmål om kjøp av deler eller hele nabotomt, antall tomter som kan kjøpes, krav om bebyggelse, dekning av anleggskostnader og andre relevante problemstillinger som aktualiseres, heter det i det enstemmig vedtatte forslag fra Borkhus.

Prinsippsak

I sin saksvurdering, skrev rådmannen:
  – Denne saken omhandler ikke spesielt om Anders Gjermundshaug skal få kjøpt tilleggsareal, men mer på prinsipielt grunnlag om hvor store tomtene skal være og om en skal selge nabotomter som tilleggsareal generelt. En vil også se for seg tilsvarende henvendelser i fremtiden vedrørende tilleggsareal og da er det viktig å kunne behandle slike saker likt. Saken anses som en prinsippsak og vil kunne skape presedens for tilsvarende saker i  fremtiden.

27 tomter totalt

Det er totalt 27 regulerte boligtomter igjen for salg i det aktuelle boligfeltet i Øvre Brenna. Tomtestørrelsen varierer fra 1170 til 2250 kvadratmeter, med en gjennomsnittsstørrelse på cirka 1660 kvadratmeter.
  – Selv om det i dag er mange ledige tomter igjen, så vil ei tomt som er solgt som tilleggsareal føre til at den på sikt må erstattes et annet sted, heter det i rådmannens vurdering overfor formannskapet.
  – Dersom en tenker på veier og infrastruktur så vil det være mest økonomisk å ha høy tetthet av boliger/bebyggelse pr. meter vei/infrastruktur, påpeker rådmannen.

Vedtok Morkli-fradeling

I en annen sak innstilte rådmannen på avslag på Knut Magnar Holmens søknad om å fradele eiendommen Morkli til sin bror Svein Helge Holmen, som bor på eiendommen.
  Med begrunnelse i bosettingshensyn og jordlovens §12 fremmet ordfører Svein Borkhus forslag om at søknaden skulle imøtekommes, og ordførerens forslag ble vedtatt med fire mot tre stemmer.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse