annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 OMSORGSBOLIGER: Ett av tiltakene rådmannen foreslår for å redusere driftsnivået er å etablere bemannede omsorgsboliger som erstatning for deler av kommunens institusjonsplasser på Solsida. Foto: Ivar Thoresen

Rådmann Erling Straalberg legger i formannskapet torsdag fram et budsjettforslag for 2015 med en avsetning til disposisjonsfond på drøyt 1,4 millioner kroner. – Med dette ligger kommunens driftsnivå om lag 5,5 millioner kroner for høyt i forhold til vedtatt økonomiplan, påpeker rådmannen.

Han er tydelig på at dette avviket i driftsnivået må tas ned før planlagte investeringer i ny skole og flerbrukshall skal gjennomføres.
  – Rådmannen vil derfor tilrå at det i 2015 gjennomføres en omstillingsprosess i kommunens drift. Gjennom arbeidet med budsjett 2015, samt framlagt KOSTRA-analyse for PRO, ser man allerede nå fire områder hvor det kan/bør gjennomføres tiltak med mål om driftsreduksjoner, skriver rådmannen.

Omsorgsboliger for institusjon

De fire områdene rådmannen identifiserer er:
  • Etablering av bemannede omsorgsboliger som erstatning for deler av kommunens institusjonsplasser på Solsida.
  • Organisatoriske endringer innen TFF.
  • Fysisk ombygging av Alvdal ungdomsskole for å muliggjøre sammenslåing på trinn. Tiltaket er en videreføring av planleggingen av sammenslåing på trinn i forbindelse med ny skole 1. – 7. trinn.
  • Vurdere ressursbruk/driftsnivå i forbindelse med interkommunale samarbeidsløsninger.

Kommunekompasset

– Som utgangspunkt for disse tiltakene, tilrår rådmannen at det gjennomføres en KOSTRA-analyse for kommunens virksomhet, gjennom deltakelse i «Kommunekompasset». «Kommunekompasset» gjennomføres i regi av KS-konsulent, og dekkes i hovedsak gjennom tilskudd. En slik økonomisk analyse vil også kunne avdekke andre områder innen kommunens virksomhet hvor det bør være potensiale for driftsreduksjoner, skriver rådmannen i sin vurdering til formannskapet.

Driftsreduksjoner

I budsjettforslaget formannskapet forelegges er det allerede lagt inn driftsreduksjoner innen barnehager, skoler, kommunalteknikk og helse.
   – Det er i gang prosess innen andre enheter, men gjennomføring av tiltak vil kreve et bedre utarbeidet grunnlag enn hva som er mulig å presentere innen tidsfristen for vedtak av budsjett 2015, skriver rådmannen.
  Innen enhet PRO er det gitt en rammeøkning på totalt 2,7 millioner kroner for tilpasning til reelt driftsnivå, samt kompensasjon for nye driftsoppgaver.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse