annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 GRUNDIG: Formannskapet gikk grundig til verks i behandlingen av kommunebudsjettet for 2015 i sitt møte torsdag.  Fra venstre: Leif Langodden, Mona Murud (delvis skjult), Live Stokstad, Svein Borkhus, Erling Straalberg, Vigdis Vestby, Mari Kveberg og Arne Dagfinn Øynes. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet vedtok torsdag å sende rådmannens forslag til budsjett for 2015 ut på høring fram til endelig behandling i kommunestyret 18. desember, med et par tilleggspunkt og en enstemmig presisering som viset at politikerne ønsker spareeffekt så fort som mulig.

– Det haster mer enn vi tror å komme i gang. Vi må få innsparinger nå, ikke bare i 2016. Rådmannen vil ha sju millioner kroner til disposisjonsfond, men klarer bare snaut 1,5 millioner i 2015. De siste 5,5 millionene må vi ta i 2016. Jeg skulle gjerne sett at vi fikk til én million kroner til i løpet av 2015, sa Leif Langodden (Sp) i debatten.

Fire fokusområder

Formannskapet sluttet seg til rådmannens tilråding om at det gjennomføres en økonomisk analyse av hele kommunens drift, gjennom deltakelse i
«kommunekompasset» gjennom KS. Analysen danner grunnlag for en omstillingsprosess, der kommunens driftsnivå skal reduseres med minimum 5 millioner kroner. I tillegg til de resultater som kommer fram fra analysen, skal en omstilling gjennomføres på følgende områder:
  a) Etablering av bemannede omsorgsboliger som erstatning for deler av kommunens institusjonsplasser på Solsida.
  b) Organisatoriske endringer innen tjenesten for funksjonshemmede.
  c) Ombygging av Alvdal ungdomsskole – tilrettelegging for sammenslåing innen
trinn.
  d) Vurdere ressursbruk/driftsnivå på interkommunale samarbeidsordninger.
  Formannskapet vedtok enstemmig en spissing av formuleringen om at omstillingen skal gjennomføres så raskt som mulig slik at tiltak iverksettes med budsjettvirkning fra senest 1. januar 2016.  

Kutter sommerjobb for ungdom

I tillegg vedtok formannskapet å kutte kommunestyremedlemmenes gratisabonnement på Kommunal Rapport.
  Med seks mot én stemmer ble det også vedtatt å stryke prosjektet Sommerjobb for ungdom fra budsjettforslaget som sendes ut på høring. Det gir en besparelse på 90 000 kroner i året.
  Begge disse kuttene utgjør naturligvis lite i den store budsjettsammenhengen, men flere av formannskapets medlemmer var opptatt av symboleffekten.
  – Sommerjobb for ungdom er et bra tilbud, men det er ikke noe vi er pålagt å ha. Og det er ikke åpenbart at vi skal videreføre et slik ekstratilbud i den situasjonen vi er i nå, sa Live Stokstad (V).

Interkommunal innsparingsmulighet

Hun, som de andre i formannskapet, var naturligvis opptatt av skole og eldreomsorg, som er to av de store områdene for innsparinger, og samtidig av kommunens aller viktigste tjenesteområder.
  Samtidig fattet politikerne definitivt stor interesse for det som handler om vurdering av ressursbruk og driftsnivå på interkommunale samarbeidsordninger. Ikke minst da rådmann Erling Straalberg tallfestet en mulig årlig innsparing på rundt en million kroner om Alvdal får driftsnivået ned på kostnader som sammenlignbare kommuner i kommunegruppa har, innenfor byggesak, delesaker, seksjonering og plansaker.
  – Det er ikke nødvendigvis bare bemanningen på disse områdene som driver kostnadene opp. Det er vel så mye kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunenes egen saksbehandling. Hvorfor skal det gjøres når vi har så god grunnbemanning? spurte rådmannen og henviste til Kostra-tallene han la fram.
  – Når det gjelder de to store områdene skole og eldreomsorg går vi nøye til verks og har ganske god kontroll. Jeg føler vi har mindre kontroll på, og mindre vi skulle ha sagt, når det gjelder de interkommunale samarbeidsordningene. Noe av ulempen med dem er at vi mister litt kontrollen over det som skjer, mente Mona Murud (Sp).
  – Manglende kontroll på økonomi og drift rundt noen av de interkommunale ordningene har uroet meg en stund. Det er viktig at vi og de andre kommunene beholder den politiske styringen av disse ordningene, ser hva vi har bruk for og hvor mye penger vi kan bruke på det, fulgte Arne Dagfinn Øynes (Krf) opp.

Reageres med rette

– På noen områder kan budsjettforslaget se dramatisk ut, og det reageres med rette, sa ordfører Svein Bokrhus (Ap) og viste til innspillene som er kommet så langt, blant annet fra bekymrede foreldre ved Steigen skole og tillitsvalgte ved Solsida.
  – Det viser at folk følger med. Samtidig har vi en administrasjon og ansatte som ser på de virkningene budsjettet gir, og vi har flere eksempler fra tidligere på at det underveis er funnet andre løsninger for innsparinger som gir mindre konsekvenser enn det kommunestyret har gjort vedtak om. Det pågår en kontinuerlig prosess i organisasjonen for å gjøre dette så skånsomt som mulig, sa Borkhus og var samtidig klar på at det er nødvendig å stramme til.
  – Det er nødvendig at vi er mer påholden og krever framdrift på innsparingstiltak i 2015. Jo lenger vi venter, jo mer negativt er det for økonomien.

Hvor bra er det vi har igjen?

Forslagene om sammenslåing av årstrinn i flere fag på barneskolene, mindre ressurser til styrking og tidlig innsats for å hjelpe elever med behov for ekstra oppfølging, har ført til reaksjoner. Spørsmålet opptok naturlig nok også formannskapet.
  – Sammenslåing av klasser mener vi er greit, men det er forskjell på basisfag og orienteringsfag. Vi vil ikke være med på å slå sammen klasser i basisfagene. Samtidig er vi skeptisk når det gjelder å fjerne ressurser til tidlig innsats og styrking. Det er både viktig for den enkelte og billigere for kommunen å forebygge enn å behandle elever som sliter senere, sa Vigdis Vestby (Ap) og minnet forsamlingen på at omstilling er en prosess uten avslutning, men som alltid må pågå.
  – I en budsjettprosess blir fokuset lett satt på det vi tar bort, ikke det vi har igjen. Til kommunestyrets behandling ønsker jeg å se nærmere på det vi sitter igjen med, og hvor bra er det sammenlignet med andre? Om vi reduserer noe på styrking – hva har vi igjen? Kanskje det er bra nok fordi det var veldig bra i utgangspunktet, supplerte rådmann Erling Straalberg.

Solbakken første trinn

Rådmannen skisserte en utvikling med å gjøre om leilighetene på Solbakken til bemanna omsorgsboliger som første trinn i den skisserte omstillingen innen PRO.
  – Vi må komme raskt i gang for å få en innsparingseffekt i 2016, sa rådmannen.
  – Vi sparer ikke på bemanna omsorgsboliger isolert sett, men når de erstatter institusjonsplasser gir det en gevinst, sa rådmannen og beskrev i dag særlig utfordringer innen tjenesten for funksjonshemmede, en situasjon han mente vil bedre seg med TFF-boligene på plass til sommeren.
 – Omstilling handler i stor grad om holdninger og vilje til å sette seg ned og tenke nytt. Nå får vi god drahjelp i prosessen ved at vi har et spesifikt mål om at det er nødvendig for å nå målet om å få til en ny skole. Andre har klart det før oss. Vi skal også få det til, om vi evner å prioritere, sa Erling Straalberg.

Kvalitet og kroner

– Vi gjør et vedtak i som innebærer at både PRO, skoler og interkommunale ordninger skal under lupen. Og det blir mye fokus på tall. Men hvor er kvaliteten i dette bildet? spurte ordfører Svein Borkhus.
  – Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom kroner inn og kvalitet eller karakterer ut. Det samme gjelder helse og omsorg. Har beboerne dårligere oppfølging med litt lavere bemanning? Prosessen framover må i stor grad handle om kvalitet, hva vi får igjen for kronene. God kompetanse er kanskje det viktigste vi skal satse på, sa Borkhus.
  – Vi kan snakke om det vi gjør som en omstillingsprosess. Det gjorde vi for to år siden også, og da skulle vi spare fem millioner kroner. Hvor mye klarte vi? Halvparten kanskje. Vi må være litt tøffere. Vi må tørre å si ordet innsparing. Vi snakker ikke lenger om bare omstilling, men også sparetiltak, understreket Live Stokstad og manet til både tydelighet og handling.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse