annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

I KOMMUNAL REGI: Live Stokstad (V) ønsket fokus på klimatiltak og energisparing i kommunale bygg i kommunens egen regi, men flertallet i formannskapet stemte for interkommunalt prosjekt. Foto: Ivar Thoresen

Alvdalspolitikerne er enige om at det er lurt å gjøre klimatiltak for å spare energi på kommunale eiendommer. Men om det smarteste er å gjøre det gjennom et interkommunalt samarbeidsprosjekt med Folldal, Tolga og Rendalen er de mer usikre på.

Derfor delte formannskapet seg omtrent på midten da saken om deltakelse i det interkommunale prosjektet «Energisparing i kommunale bygg» torsdag ble behandlet for andre gang.
  Flertallet på fire gikk for rådmannens innstilling om å delta, til en kostnad for kommunen på totalt 617 500 kroner for årene 2015, 2016 og 2017. Beløpet er kommunens egenandel til prosjektledelse.
  Mindretallet på tre stemte for et forslag fra Live Stokstad (V) om å gjøre jobben i egen regi ved å tilføre ressurser tilsvarende 20% stilling til enhet kommunalteknikk for at en dedikert person kan jobbe med klimatiltak på offentlige bygninger i Alvdal.

Vil ha det nært

– Jeg er for energisparing og klimatiltak, men kan ikke gå for denne modellen. Inntrykket er at det i prosjektet ikke er den kompetansen som trengs for å gjøre gode energisparetiltak lokalt. Det er et viktig prinsipp at de som kjenner eiendommene i Alvdal best, også må være med på kompetanseutviklingen. Jeg mener vi må løse dette lokalt, og er redd for at prosjektet får for stort format og for store avstander, slik at oppfølgingen ikke blir god nok, sa Stokstad som begrunnelse for sitt forslag, og pekte i tillegg på økonomien som problematisk i den situasjonen kommunen befinner seg i.
  – Både Rendalen og Folldal har utsatt behandlingen av saken. Jeg tror prosjektet må knas om og at vi får det tilbake i en annen form, sa Stokstad.
  Også Leif Langodden (Sp) var tydelig på at det er en god sak å spare energi, men som Stokstad følte heller ikke han seg helt trygg på prosjektet, og støttet Venstres forslag.
 – Vi har for store kostnader og med dette drar vi på oss enda flere kostnader på kort sikt. Jeg er ikke redd for økonomien lenger fram, men vi får økte utgifter på vei dit og en ekstrautgift på 295 000 i 2015, som dette innebærer, bekymrer meg. Vi har bruk for de pengene, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf), som sammen med Langodden og Stokstad utgjorde mindretallet på tre i formannskapet.

Mangler kompetanse

Rådmann Erling Straalberg poengterte at han så det som svært problematisk å få ønsket kompetanse inn på et så spesifikt område i egen regi.
  – Vi mangler ikke kompetanse på drift, men vi mangler kompetanse på å gjøre de riktige tiltakene i rett rekkefølge. Det som trengs her er en kompetanse som nesten ingen kommune har i egne rekker. Derfor ønsker vi denne samarbeidsmodellen, sa rådmannen og mente at det over tid ligger god økonomisk gevinst på å benytte energisparekontrakter, slik prosjektet legger opp til.

Ti års inntjening

Prosjektets første fase legger opp til energispareanalyser i de samarbeidende kommunene i løpet av 2015. Det betyr også at kostnadene blir høyest det første året.
  I de neste åra skal det inngås Energisparekontrakter, som slik rådmannen forklarte det, i korthet går ut på at det inngås kontrakt med en energientreprenør som foreslår og gjennomfører sparetiltak. Entreprenøren står for investering, men skal ha sin årlige inntjening i tråd med det kommunen sparer i energikostnader.  
  – Det er entreprenøren som tar ansvaret for at tiltaket faktisk er lønnsomt. Bommer de, får de ikke pengene sine, for da har ikke kommunen spart noe. Det er vår garanti, sa Straalberg.
  Dersom resultatet blir mer besparelser enn det som var forventet, deles den ekstra besparelsen mellom kommunen og entreprenør.
  Det bergenes ti års inntjeningstid for investeringene.

Skeptikere snudde

I forrige formannskapsmøte ble det gitt en nærmere orientering om prosjektet, slik formannskapet etterspurte tidlig i november.
  Det medførte at både Mari Kveberg (Ap), Vigdis Vestby (Ap) og Mona Murud (Sp) – som alle i utgangspunktet var skeptiske til prosjektet – snudde og gikk inn for det i torsdagens møte.
  – Men vi ønsker løpende rapportering om status og erfaringer underveis i prosjektet, ikke en sluttrapport om mange år, sa Kveberg.
  – Jeg støtter Kveberg i det, og mener dette er et prosjekt hvor det ganske fort bør komme konkrete resultater. Jeg har store forventninger til effekten, supplerte Vestby.
  – Jeg har ikke sett noe bedre alternativ enn det som foreligger. Det er ingen tvil om at det går an å spare mye på energisparetiltak. Jo lenger vi venter, jo mer taper vi, og pr. i dag føler jeg meg sikrest på å nå målet gjennom dette prosjektet, sa ordfører Svein Borkhus (Ap).

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse