annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 PROVOSERT: Leif Langodden er provosert over forslaget om å fjerne boplikten og konsesjonsloven og er glad formannskapet i sin høringsuttalelse frarår det. Foto: Ivar Thoresen

I en høringsuttalelse går formannskapet enstemmig inn for å frarå Landbruks- og matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.

Forslaget vil føre til at all offentlig kontroll med kjøp og salg av landbrukseiendommer og matjord blir fjernet og at alle regler om boplikt blir opphevet.
Regjeringen skriver om forslaget at: «Forslaget innebærer forenkling, deregulering og det vil styrke den private eiendomsretten.»

Provosert

– Det er ikke så lenge siden vi fikk en høring på forslag om fjerning av priskontroll i konsesjonsloven, og den gikk vi mot. Nå foreslås det i stedet å fjerne hele konsesjonsloven. Jeg blir litt provosert, sa Leif Langodden (Sp) under formannskapets behandling.
  – Høringsutkastet presenteres med klokkertro på at markedet styrer samfunnsutviklinga uten reguleringer, og at fri omsetning slik det foreslås skal tilføre landbruket kapital. Sannheten er tvert om. Dette vil tappe landbruket for kapital, sa Langodden og understreket;
 – Vi må ha konsesjonsloven med priskontroll for å opprettholde måla i landbrukspolitikken, med desentralisert bosetting.

Sysselsetting og bosetting

Formannskapet begrunner hvorfor de frarår å fjerne konsesjonsloven og boplikten med følgende punkter:
  • Landbruksnæringa betyr svært mye for sysselsetting og bosettingen i Alvdal og Nord-Østerdal.
• Fjerning av boplikt vil føre til at eiere av landbrukseiendommer i mindre grad kommer til å bo i bygdene. Dette vil svekke både landbruksnæringa og skatteinntektene til kommunene.
• Fjerning av konsesjonsloven vil føre til en priskonkurranse, som er vanskelig å vinne for de som vil drive gard.
• Forslaget vil svekke rekrutteringen til landbruket.
• Forslaget vil svekke jordvernet
• Lokalt eierskap til landbrukseiendommer kan bli borte. Dette vil svekke hele
lokalsamfunn.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse