annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 MISTER STØTTE: Solan og Ludvig viste stolt fram Reodor Felgens rakett og Flåklypatoppen i sommer. Neste år må de og resten av Aukrustsenteret greie seg uten kommunal driftsstøtte. Foto: Ivar Thoresen

Som et av tiltakene for å få et forsvarlig 2015-budsjett på plass, vedtok kommunestyret torsdag å kutte driftstilskuddet på 350.000 kroner til Aukrustsenteret neste år.

– Med Flåklypatoppen og raketten på plass og de videre utviklingsplanene som foreligger, har vi god tro på at Aukrustsenteret skal kunne driftes lønnsomt uten kommunalt tilskudd, sa Vigdis Vestby (Ap) og lanserte forslaget om å kutte tilskuddet på 350.000 kroner for 2015. Hun var samtidig nøye med å presisere at kommunen som eier må følge Aukrustsenterets utvikling tett, og en del av forslaget var krav om at kommunestyret får et driftsregnskap pr. 31. august før budsjettjustering 2 neste år.
  Vestbys forslag ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer i kommunestyret.

Mer til lærlinger

VigdisVestby
FLERTALL: Vigdis Vestby og Arbeiderpartiet fikk flertall for å kutte kommunens støtte til Aukrustsenteret i 2015. Foto: Ivar Thoresen

Vestby ønsket innledningsvis at de innsparte 350.000 kronene skulle fordeles med 90.000 kroner til økt satsing på lærlinger i kommunen og 260.000 til barneskolene for å unngå foreslåtte reduksjoner i styrking og tidlig innsats.
  I løpet av budsjettdebatten ble det siste forslaget frafalt, og et enstemmig kommunestyre vedtok å legge de 260.000 kronene til disposisjonsfondet.
  Både Vestby og partifellene Johnny Hagen og Mari Kveberg snakket varmt for lærlingeordningen og gevinstene ved å bli flinkere til å utnytte mulighetene på det området. Økningen på 90.000 kroner til satsing på lærlinger ble også vedtatt, med 10 mot 7 stemmer.

Skole og eldre

Budsjettdebatten dreide seg ellers som ventet mye om skole og eldreomsorg, og kommunestyret gjorde som formannskapet og sluttet seg enstemmig til rådmannens tilråding om at det gjennomføres en økonomisk analyse av hele kommunens drift, gjennom deltakelse i «kommunekompasset» gjennom KS. Analysen danner grunnlag for en omstillingsprosess, der kommunens driftsnivå skal reduseres med minimum 5 millioner kroner. I tillegg til de resultater som kommer fram fra analysen, skal en omstilling gjennomføres på følgende områder:
  a) Etablering av bemannede omsorgsboliger som erstatning for deler av kommunens institusjonsplasser på Solsida.
  b) Organisatoriske endringer innen tjenesten for funksjonshemmede.
  c) Ombygging av Alvdal ungdomsskole – tilrettelegging for sammenslåing innen
trinn.
  d) Vurdere ressursbruk/driftsnivå på interkommunale samarbeidsordninger.
  Omstillingen skal gjennomføres så raskt som mulig slik at tiltak iverksettes med budsjettvirkning fra senest 1. januar 2016.  

Matpauser og nedbemanning

LeifLangodden
FIKK STØTTE: Leif Langodden og Senterpartiet fikk hele kommunestyret med på å gjøre satsene for søskenmoderasjon like for SFO og barnehager. Foto: Ivar Thoresen

I løpet av den lange og grundige budsjettdebatten kom det også opp flere andre forslag til endringer i rådmannens budsjettforslag:
  • Janne Lunaas (Ap) foreslo en vurdering av behovet for betalte matpauser i hele kommunen, etter at Inge Rune Wahlstrøm (Frp) først brakte temaet på banen. Forslaget falt med 7 mot 10 stemmer.
  • Leif Langodden (Sp) foreslo at satsene for søskenmoderasjon settes likt i både SFO og barnehager. SFO har nå 50% moderasjon fra barn nummer to, mens det i barnehagene er 30% for barn nummer to og 50% fra barn nummer tre. Inntjeningen ved at samme satser gjelder for SFO som for barnehagene avsettes på disposisjonsfond. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
  • Olov Grøtting (Sp) foreslo å beholde abonnementet på Kommunal Rapport for kommunestyrets medlemmer. Forslaget vedtatt med 12 mot 5 stemmer.
  • Inge Rune Wahlstrøm (Frp) foreslo at kommunen skulle vurdere leasingavtaler på alle sine biler, i stedet for kjøp. Forslaget falt med 2 mot 15 stemmer.
  • Wahlstrøm foreslo også å inkludere oppbygging av hjemmetjenesten som en del av omorganiseringen i PRO, sammen med etablering av bemannede omsorgsboliger. Forslaget falt med 1 mot 16 stemmer.
  • Live Stokstad (V) foreslo en skarpere formulering fra bare «omstilling gjennomføres på følgende områder..» til «omstilling og nedbemanning skal gjennomføres på følgende områder..». Forslaget falt med 3 mot 14 stemmer.
  I tillegg ble det med 11 mot 6 stemmer vedtatt å kutte prosjektet «Sommerjobb for ungdom».

Gode nok tilbud til mindre kostnad

LiveStokstad
RESERVE:  – Disposisjonsfondet er vår reserve for uforutsette ting. De 5,5 millionene som mangler må vi ta på alvor, sa Venstres Live Stokstad. Foto: Ivar Thoresen

Her er litt mer om hva som ble sagt i debatten under en lang dags ferd mot et krevende budsjettvedtak:
  – Vi er kommet så langt at vi ser at en sammenslåing av klasser kan fungere greit, men vi er fortsatt bekymret for sammenslåing i basisfagene matte, engelsk og norsk. Samtidig ser vi at innsparinger kan gi effekt uten at tilbudet blir dårligere, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Vigdis Vestby i sin innledning.
  Leif Langodden (Sp) fulgte opp med ros til administrasjonen for budsjettjobben, og mente kommunestyret hadde et godt grunnlag for budsjettvedtak på bordet.
  – Alvoret er at vi mangler 5,5 millioner kroner ut fra det vi har vedtatt i økonomiplanen. Vi har fått til å sette av rundt 1,5 millioner kroner på disposisjonsfond. Det skulle vært 7 millioner. Det går greit i 2015, men ikke i 2016, og det er viktig at vi er oss vårt ansvar bevisst som arbeidsgiver og tjenesteyter. Skal vi klare å bygge den skolen alle vil ha, må vi ned fem millioner kroner til og er det én ting som monner i den sammenhengen er det færre på lønningslista. Så langt har vi klart oss med naturlig avgang, men det er ingen garanti at vi gjør det framover. Det handler å se på tjenestenivået – og hva som er bra nok. Jeg har tro på at vi klarer det, men vi må være knallhard på prioriteringer og sørge for å fylle på disposisjonsfondet, sa Langodden.
  Venstres Live Stokstad støttet Langoddens vurderinger og sa:
  – Disposisjonsfondet er vår reserve for uforutsette ting. De 5,5 millionene som mangler må vi ta på alvor. Det blir ikke ny skole og hall hvis vi ikke står på nå, og alle må bidra, sa Stokstad.

Tidenes utfordring

ArneDagfinn
BEDRE EIERE: Både Arne Dagfinn Øynes og Vigdis Vestby poengterte betydningene av å følge opp de interkommunale ordningene tett. Foto: Ivar Thoresen

Arne Dagfinn Øynes (Krf) fulgte opp Vigdis Vestbys poengtering av viktigheten av å følge opp de interkommunale ordningene tett.
  – Vi må bli bedre eiere og være tydelig på at ordningene er styrt av oss politikere, sa Øynes og advarte mot å se seg blind på kutt, men også huske på hva som er utgangspunktet for de tjenestene kommunen tilbyr.
  – Med kreativitet skal vi fortsatt kunne ha gode tjenester for både de som vokser opp og de som trenger omsorg, mente Øynes.
  Fremskrittpartiets Inge Rune Wahlstrøm mente man nå står overfor den største økonomiske utfordringen i kommunens historie.
  – Jeg registrerer at representanter har snakket om å bruke både øks og motorsag på budsjettet. Da må de riktige treene felles for å skape god ettervekst. Vi kan ikke lenger bare snu småstein, men ta tak i de store og tunge som vi aldri før har snudd, sa Wahlstrøm og tok til orde for å vurdere outsourcing av en rekke tjenester – fra renhold og kjøkken til økonomi og regnskap.

IngeRune
SNU STORE STEINER: – Vi kan ikke lenger bare snu småstein, men ta tak i de store og tunge som vi aldri før har snudd, sa Inge Rune Wahlstrøm (Frp). Foto: Ivar Thoresen

Dårlig av formannskapet

Både administrasjonen og formannskapet fikk underveis ros fra flere hold for budsjettjobben som var gjort fram til kommunestyrets behandling.
  Den oppfatningen delte ikke Per Hvamstad (Sp). Som i fjor var han kritisk til forarbeidet.
  – Jeg synes faktisk formannskapet har gjort en dårlig jobb for oss, sa Hvamstad.
  – Vi ga formannskapet en bestilling om å finne mange millioner kroner til disposisjonsfondet. De har fått til 1,5 millioner, og jeg må med respekt å melde si at jeg ikke tror det som er foreslått er nok. Skal vi gjøre en skikkelig innsats for å få til skole og hall må vi redusere, men det er kommet svært få forslag til hvordan gjøre det så det virkelig monner, fortsatte han.
  – Vi må ha drifta ned på et nivå som gjør det mulig å bygge skole og hall. En reduksjon av det totale driftsnivået med mellom 5 og 10 prosent bør være en utfordring til formannskap og rådmann.

PerHvamstad
DÅRLIG: Per Hvamstad (Sp) var ikke fornøyd med budsjettjobben rådmannen og formannskapet har gjort fram til kommunestyrets behandling. Foto: Ivar Thoresen

Tiltro til skole

– Jeg er ikke udelt positiv til at vi må kutte i skolesektoren, sa Mari Kveberg (Ap), og snakket nok i den sammenhengen for de aller fleste i kommunestyret.
  – Vi skal satse på skole, men samtidig reduserer vi. Mat og helse annenhver uke er i og for seg et bra tilbud, men det er like fullt et dårligere tilbud, sa Kveberg. Hun var mer bekymret over kutt i styrking og tidlig innsats.
  – Det vil være med på å øke forskjellene, og det er ikke noe vi vil se effekten av på kort sikt. Innsparing på andre områder får så være, men styrkinga må opprettholdes sa Kveberg.
  – Kveberg har et poeng. Vi ser ikke konsekvensene av det vi gjør innen skolesektoren før om noen år, sa rådmann Erling Straalberg. Men han minnet samtidig om viktigheten av å se hva vi står igjen med, ikke bare hva som reduseres. Og Kostra-tallene viser at Alvdal kommune bruker rundt 4,5 millioner kroner på skole enn de ville gjort med en skole på landsgjennomsnittet.
  – Dette henger sammen med skolestrukturen selvfølgelig. Vi har små skoler, men ikke veldig små. Den viktigste årsaken er at vi har høy lærertetthet, og det ligger til grunn for de tiltakene vi foreslår sa Straalberg.
  En reduksjon som foreslått er ikke det samme som at det blir et dårlig tilbud, og politikerne festet også litt til enhetsledernes faglige vurderinger om at de foreslåtte reduksjonene innen skolesektoren er forsvarlige og fortsatt sikrer en god Alvdalsskole, som skal bli enda bedre når begge barneskolene samles under ett og samme tak.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse