annonse
Politikk
OMFORENT FORSLAG: Olov Grøtting (Sp) (i midten) rigget opp det som ble et omforent forslag slik at det blir rom for svømmehall. Foto: Erland Vingelsgård
OMFORENT FORSLAG: Olov Grøtting (Sp) (i midten) rigget opp det som ble et omforent forslag slik at det blir rom for svømmehall. Foto: Erland Vingelsgård
Erland Vingelsgård
Journalist

Alle formannskapsmedlemmene argumenterer nå for å skrape sammen tilstrekkelig med penger for å bygge ny svømmehall i tilknytning til ny skole og flerbrukshall på Sørhusjordet.

Rådmannen har satt press på politikerne for å legge fram konkrete kutt dersom de skal ha med flere investeringer eller driftstiltak i forhold til det budsjettet som er lagt fram.

Det var en lang diskusjon fram og tilbake der en rekke konkrete forslag kom på bordet. 

Senterpartiets Olov Grøtting kom med mange forslag og la til andre innspill for å rydde plass til svømmehall i første omgang.

Ja til svømmehall

For å få plass til ny svømmehall med en netto investering på 11,5 millioner kroner, ønsker formannskapet følgende endringer:

Opprusting Thorsheimveien og Øvre Brenna reduseres med 2,3 millioner i 2018, større investering skyves til sist i økonomiplanperioden. Opprusting av Sjulhusveien skyves til 2022. Gang og sykkelvei langs  Sjulhusveien utsettes til man ser behov etter omlegging av Skurlagskrysset. Investering av krokliftbil utsettes, reduksjon 1,5 million kroner skyves utover i perioden, og det reduseres ei stilling ved kommunalteknikk. Redusere investering av omsorgsboliger med 0,5 millioner kroner ved bygging av to enheter. Budsjettet for uteareal ny skole reduseres med to millioner kroner, forenkles og erstattes delvis av økt bruk av dugnad. Parkering for ansatte ved Øvretun barnehage flyttes til området nedenfor Solsida. Parkering ved barnehagen forbeholdes foreldre/foresatte som skal levere/hente barn. Steien skole og samfunnshuset selges høystbydende.

Nye inntekter

 Eiendomsskatten økes til sju promille på boliger og hytter fra 2017, inntekta legges til bundet fond til bruk for svømmehall. Inngang svømmehall økes fra 2016 til kroner 80 for voksne og 40 for barn.

Diverse tiltak

Av andre tiltak ønsker formannskapet å etablere helge og eller sommerjobb for ungdom på Solsida med kroner 100.000 legges inn med bruk av psykiatrimidler for 2016. Midlertidig barnehage etableres med ei gruppe aktivitetsbarnehage for de største barna for i hovedsak utendørs aktiviteter med alternativ plassering (ikke etablering av brakkerigg) ved for eksempel klubbhuset på Steimoegga. Nødvendig vedlikehold Torsheimveien utføres. Veterinærtilskudd for vaktberedskap i lammingssesongen 30.000 kroner. Rest avdrag og renter for investering i svømmehall trekkes fra avsetning til disposisjonsfond.

Høyere ordførerlønn

Ordførers godtgjørelse settes til kr 708.393, som tilsvarer 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett. Varaordførers godtgjørelse settes til kr 70.839, som tilsvarer 10 % av ordførers godtgjørelse.

Lang diskusjon

Bak de mange forslagene, lå det en lang diskusjon. Representantene kom med mange ulike innspill, som delvis førte fram til endringer i budsjettvedtaket.

Ole Arne Sandli (Ap) undret seg over en del økte utgifter, blant annet 50 prosent opp fra 2013 til 2016 på plan, byggesak og geodata. Kanskje går det an å redusere marginen på ny skole fra ti til 7,5 prosent. Vi ønsker å realisere næringskonsulent, og her kan vi slå sammen midler som i dag er tenkt til Livestock, Rådhuset Vingelen, Destinasjon Røros og lokalt næringsliv.  Han pekte også på muligheten av å rasjonalisere ledelsen i kommunen ved eksempelvis å slå sammen skole og kultur, PRO og helse, samt spissing av sentraladministrasjon.

Høyres Jan Sagplass stilte en rekke spørsmål ved en del budsjettposter. Han mente det må være mulig å redusere noe på skolebygget med hensyn til valg av byggemåte og utforming. Sagplass viste spesielt til bygging av to omsorgsboliger som burde kunne bygges for en million mindre enn budsjettert. 

- Antall stillinger må reduseres

Ordfører Johnny Hagen mente det er ressurser å hente i ledelse av disse enhetene, særlig PRO og helse. Skal vi spare penger, er det antall stillinger som må reduseres.

Rådmann Erling Straalberg viste til at kommunen har hatt en tonivåmodell fra 1998.

- Etter hvert har vi kommet inn i en fase der mye har skjedd i kommunal forvaltning. Vi har fått flere oppgaver. Hvert år taper vi rammetilskuddet fordi vi ikke øker befolkningen i tråd med landsgjennomsnittet. Vi taper halvannen prosent hvert år, som er scenariet for de fleste distriktskommunene. Vi lider under dette. Enhetsledere tar mer og mer av daglig drift og det går utover ledelse og styring. Vi merker på dette i dag. Tida er  inne for å  vurdere kommunens organisasjonsstruktur og se kommunens virksomhet under ett. Vi driver en betydelig omstilling, ikke minst innen PRO, og vi står foran en gedigen strukturrasjonalisering innen skole, sa Erling Straalberg. 

erlingADVARTE: Rådmann Erling Straalberg advarte politikerne mot å bygge svømmebasseng på grunn av manglende økonomi. Foto: Erland Vingelsgård

 

Erland Vingelsgård
Erland Vingelsgård
  • Ingen kommentarer funnet
annonse