annonse
SamferdselIKKE KJØRBAR: Strålsjøåsveien har vært stengt siden uværet i sommer. Foto: Olav Strypet.

Kommunestyret vedtok fredag å forskuttere inntil 1,8 millioner kroner til reparasjon av Strålsjøåsveien etter flommen i vår. – Det er ikke så mye å si om saken, sa ordfører Olov Grøtting. Veien er borte og grenda trenger vei før vinteren.

Flommen 9. juni ødela Strålsjøåsveien slik at den ikke har vært kjørbar siden.

Kronglete omvei

– Skaden har medført at Strålsjøåsen har fått en mye lengre og kronglete forbindelse til offentlig vei og kommunesenter. Dette har påvirket alt fra postombringing, skoleskyss, eldreomsorg og syketransport. Skaden har vært slik, og på et slikt sted at det har vært vanskelig å få på plass en midlertidig omkjøringsløsning i samme området. Skadeomfanget i forhold til det daglige livet i grenda har vært begrenset sett ut fra årstiden, situasjonen vil forsterkes i forhold til de utfordringer vinter medfører, skriver kommunen i sin saksutredning. 

– Veilaget har når skaden først har inntruffet, arbeidet godt med det for øye å få reparert skaden så raskt som mulig, men også i forhold til å gjøre det rette for å forebygge nye skader. En fullstendig omlegging av veien på den aktuelle strekningen har også blitt utredet ved hjelp av planlegger med faglig kompetanse på vei. Når en så har bestemt seg for å utbedre skaden og gjenoppbygge veilegemet på samme sted, så er det også her benyttet fagkompetanse for å sikre at dette blir gjennomført på en så faglig god måte som mulig. Samtidig har veilaget lagt dette til grunn for en anbudsrunde som igjen er med å kvalitetssikre gjennomføringsevne samt forutsigbare og riktige kostnader i konkurranse.

Lite veilag, store utfordringer

– For et lite veilag med få oppsittere kan en slik skade gi store økonomiske utfordringer. Lensmannen som Naturskadefondets lokale representant har avklart at dette er en sak som kommer inn under Naturskadefondet, samtidig er det opplyst at det må forventes lang saksgang og prosess før erstatningen kan utbetales. Det er opplyst at dette kan ta ett til to år. Videre legges det til grunn at det grundige arbeidet som er gjort med hjelp av faglig kompetanse som grunnlag for utbedring samt faktiske kostnader vil bli lagt til grunn for skjønn og endelig fastsettelse av erstatning. Veilaget må uavhengig av størrelsen på skjønnet bidra med 15 % av dette i egenandel.

Alvdal kommune har liten erfaring med Naturskade av dette omfang og kostnad på privat eiendom. Skaden har stor samfunnsmessig betydning og rammer en hel grend i kommunen. Videre kan en forstå at det for et lite veilag er utfordrende å reise kapital for å forskuttere en så stor kostnad som det her er snakk om, mente administrasjonen. Den samfunnsmessige betydning som ligger i saken samt det forhold at det er snakk om midlertidig bruk av kommunal økonomi legges til grunn for en positiv holdning til å imøtekomme søknaden, skriver administrasjonen i saksutredningen. Forskuddet ble enstemmig vedtatt av kommunestyret fredag kveld.

Håper på åpning 1. nov

– Vi tar sikte på å få gjenåpnet veien så snart som mulig og å få fullført prosjektet før 1. november, sier Olav Strypet til Alvdal midt i væla i august.

Det forskutterte beløpet skal betales tilbake til kommunen så snart erstatningsoppgjøret fra Naturskadefondet er på plass, eller senest før 31.12.2013. Beløpet tas fra disposisjonsfondet.

 

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse