annonse
SamferdselDET HASTER: Frode Bakken hadde en grundig gjennomgang av de foreløpige planene for ny bru over Glomma, da han torsdag kveld orienterte kommunestyret om saken. - Det haster å få gjort noe, i og med at den gamle brua er i en elendig forfatning. Målet er å være i gang neste høst, sa Bakken.

Statens Vegvesen har det travelt i prosjektering av ny bru over Glomma i Alvdal. - Dagens bru koster oss millioner i vedlikehold årlig. Vi regner med å få penger i neste periode for Nasjonal transportplan, og jobber derfor ut fra byggestart neste høst, forklarte prosjektleder Frode Bakken, da han orienterte Alvdal kommunestyre om planene torsdag kveld.

Dagens bru over Glomma på rv. 3 er i elendig forfatning. Riktignok er det ikke fare for liv og helse, men både armeringsnettet som er toppdekke, samt bærebjelker og fundamentet i brokarene bekymrer oss, og det koster Statens Vegvesen millionbeløp årlig å holde brua vedlike.

- Øya er uaktuelt

  - Jeg er klar over at krefter i Alvdal kunne sett for seg en ny bru i sammenheng med også å få lagt en ny trasè av rv. 3 ut på Øya. Øya-alternativet er det imidlertid uaktuelt å tenke på i denne omgang. Det vil koste så mye at bevilgningene i Nasjonal Transportplan (NTP) heller vil gå til andre steder på strekningen, og uansett må det på plass ei ny bru over Glomma der dagens bru går, i forhold til å sikre lokaltrafikken i Alvdal, sa Bakken.

- Det er imidlertid ikke noe enten eller, og trasèen på Øya kan godt være noe man kan kikke på en gang fram i tid, men nå er det hastverk for å sikre nok penger til ny bru langs eksisterende trasè, og jeg er overbevist om at vi skal få til det for noe rundt de midlene vi har varslet som behov for prosjektet, sa prosjektlederen.

Trafikksikkerhet i fokus

  - Det vil gi en radikalt forbedring av trafikksikkerheten gjennom Alvdal sentrum, samtidig som både brua og øvrige inn-/utkjørsler skal kunne bli bedre, både for tungtrafikk, vanlige bilister og myke trafikanter, sa Frode Bakken.

Reguleringsplanen for hele bruprosjektet vil omhandle området fra boligene sør for Kvennbekken, og helt nord til Taverna. Antall kryss skal minimeres, mens det ut over selve brobyggingen også vil bli to omfattende rundkjøringer langs trasèen, samt en "dansk" vri for trafikken sørfra inn i sentrum.

Brua er en livsnerve

- I sum er dette løsninger som vil senke trafikken akkurat på den regulerte strekningen mye, men som vi er sikre på vil gi minst like god trafikkflyt for alle typer trafikanter, som i dag. Både for gjennomgangstrafikken og den lokale ferdselen er denne trasèen en livsnerve og vi snakker om et av de mest trafikkerte punktene langs hele rv. 3.

  - De ferskeste målingne viser at det over brua ferdes opp mot 5000 biler i døgnet, mens det nord for Steimokrysset (avkjørselen mot Folldal), og sør for Steiakrysset, er på under 3000 i døgnet. Det sier litt om all lokaltrafikken som kommer i tillegg til de veifarende som kjører nord/sør på gjennomreise.

Tidsplanen er stram

Det er imidlertid tidsperspektivet på prosjektet som Statens Vegvesen er aller mest opptatt av.  - Standarden på den eksisterende brua er så elendig at det må kjøres stramt, og fra dere i kommunen, samt naboer og alle andre berørte ønsker vi nå tilbakemeldinger snarest. Vi har en løpende dialog med de berørte eiendommene, men håper uansett at vi i uke 51, altså før jul i år, skal kunne sende reguleringsplanen ut på høring.

  - Deretter vil det gå sin gang i sakssystemet, både internt hos oss og hos alle høringsinstanser, men planen vår er at vi skal kunne begynne bruprosjektet fysisk 1. oktober 2013. Før det vil det imidlertid være nødvendig med oppstart av arbeid for å lage en passeringsmulighet over elva, oppstrøms eller nedstrøms dagens bru, så etter sommerferien neste år håper vi å kunne være i gang. Dette forberedende prosjektet må trolig ut på anbud som en egen jobb, uavhengig av bro og alt det som ligger i hovedprosjektet.

God tro på ny NTP

  - Alt handler imidlertid om at vi trenger penger fra Nasjonal transportplan som skal opp i Storstinget mai/juni 2013, men vi har god tro på at en så viktig ferdselsåre som rv. 3 er, vil bli prioritert høyt, sa Frode Bakken. Anslagsvis er det nye prosjektet med bro og rundkjøringer, pluss nødvendige grunnerverv og alt annet stipulert til minimum 60-70 millioner kroner. Disse pengene har vi for lengst bedt om at det budsjetteres med i den nye NTP'en, og derfor kjører vi på med utgangspunkt i dette.

  - Type bru og løsningene med rundkjøring er det også arbeidet en god del med, og to modeller har vel egentlig pekt seg ut i vårt hode, begge med basis i limtrekonstruksjoner. Med andre ord har vi tenkt mye, og nok en gang er det forsøkt tatt hensyn til de fleste aktuelle problemstillinger, og samtidig har trafikksikkerhet stått i høysetet, avrundet Bakken.

Blant annet er de myke trafikantene i form av elever og hestetrafikk til/fra Storsteigen-området tenkt på, gjennom at brua vil ha gang/sykkelsti på begge sider av kjørefeltene. For å unngå kryssing av hester på rv. 3 har vi også tatt inn en sti som vil gå under bruelementene, slik at det blir mulig å ta seg ut mot områdene nord og øst for elva og brua, forklarte vegingeniøren.

Innspillene må komme nå

Fra kommunestyresalen ble presentasjonen i hovedsak svært godt tatt imot. Punkter omkring Øya, samt høydeforskjeller fra dagens nivå, samt i forbindelse med rundkjøringen ved Shell/Storsteigen og Steia-avkjørselen ble løftet, og i hovedsak virket kommunestyrets representanter å være fornøyd med svarende de fikk.

  - Innspillene fra dere og alle berørte rundt trasèen må imidlertid komme nå - det er for sent i april neste år, sa Frode Bakken klart fra om. På spørsmål om det gikk an å tenke seg Aukrust-design på brua var han ikke avvisende, men grunnkonstruksjon i tre sikrer jo noen muligheter.  - Men, det er kanskje like aktuelt å tenke seg et eller annet som uten å sjenere trafikkbildet, kan plasseres i de to store rundkjøringene, sa Frode Bakken her.

Frode RV3PLANOMRÅDET: Slik ser det totale planområdet for ny bru over Glomma langs eksisterende trasè ut. Illustrasjon: Statens Vegvesen. 

 Bru nordRUNDKJØRING I NORD: Nord for den nye brua er det tenkt rundkjøring i området ved avkjøringen til S.Tronsli Bil og Aukrustsenteret, som også tar trafikk fra Taverna og Best/Yx-stasjonen, samt til/fra Moan-området.

Bru sorRUNDKJØRING SØR: Ved krysset mot Steia og Storsteigen er det tenkt en mer oval rundkjøring som vil måtte senkjes noe i forhold til dagens nivå, for å unngå faren for stopp av langtransporttrafikken ved blant annet glatt føre. Likeledes vil inn-/utkjøringen fra Steien Nordre bli stengt, mens trafikken fra Steien-gardene og dels Storsteigen blir loset enten via kryss på dagens sted, visavis Shell, men for Storsteigens del i hovedsak gjennom rundkjøringen ved dagens hovedkryss hos dem. I tillegg er det skissert en tursti for spesielt hestetrafikken fra/til skolen, på oppsiden av undervisningsbygget og ned til brua, som vil ha fotgjengerfelt på begge sider. Hestetrafikk og andre myke trafikanter vil også kunne få et gangfelt under brua for å komme lettere i retning Husantunet og områdene nordøst for elva og brua.

Bru alternativALTERNATIV BRU: En av de to mest aktuelle brukonstruksjonene som Statens Vegvesen ser på er denne. Begge er basert på limtre som overbyggende bæring.  

 

 

 

 

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse