annonse
SamferdselOVERFOKUSERES: - Jeg syns det nå overfokuseres på at vi er så opptatte av å få veien ut på Øya. Vi på Storsteigen VGS kunne alltids ønsket oss en utredning på dette, men nå er det ny bru og best mulig trafikksikkerhetsløsninger langs dagens trasè som gjelder, sier rektor Eivind Aaen.

I mandagens utgave av Arbeidets Rett uttaler Frp i Alvdal ved Inge Rune Wahlstrøm stor bekymring for Storsteigen VGS dersom dagens veitrasè for rv. 3 gjennom Alvdal fortsatt skal være den gjeldende.  - Vi har påpekt at Øya-alternativet er ønsket utredet fra vårt ståsted, men det er ikke en aktuell problemstilling i det arbeidet Statens Vegvesen nå kjører opp mot ny bru over Glomma. Derfor har vi fokus rettet mot best mulige kryssløsninger i dette arbeidet, så får vi heller komme tilbake til alternativer for annen trasè senere, svarer rektor Eivind Aaen.

Inge Rune Wahlstrøm tar i sin argumentasjon i Arbeidets Rett i dag utgangspunkt i en rapport som ei intern arbeidsgruppe ved Storsteigen VGS førte i pennen før sommeren, men som grunnet saksgang internt ikke har blitt sluttbehandlet før nå i høst og da ble sendt til skoleeier, Hedmark Fylkeskommune. Her framkommer det sterke argumenter for å vurdere rv. 3 gjennom Alvdal, lagt til en annen trasè enn dagens.

Store støy- og støvproblemer

Støy- og støvproblemer og generelt behov for det arealet som allerede i dag er tilgjengelig for Storsteigen VGS på Sørjordet er hovedbegrunnelsen i den bekymringen som framføres i rapporten, og som Alvdal Frp mener er viktig å lytte til.

  - Dialogen med Statens Vegvesen vil jeg framholde som god hele veien, så vi har absolutt blitt hørt i de rundene som har gått så langt. Deres oppdrag er imidlertid å se på ny bru over Glomma og i den forbindelse sørge for trafikksikkerhetsbedrende tiltak sør og nord for bru, og i dette arbeidet har vi møtt mye forståelse sier Aaen.

Planutkastene som skal framlegges og orienteres om på kommende kommunestyremøte torsdag denne uken, har i dag to tiltak som klart vil innvirke på Storsteigen og Sørjordet deres. Det er tegnet ny kryssløsning ved prestegarden, samt ved oppkjøring fra selve skolearealet.

Trafikksikkerhet viktigst

- Den siste ved skolen har to alternative løsninger i seg, der vi enten vil få et T-kryss der oppkjøringen flyttes noe lenger sør enn dagens. Rundkjøring er det andre alternativet og her berøres Sørjordet i noe mindre grad, mens løsningen bidrar til at trafikken kommer litt nærmere vårt undervisningsbygg enn dagens, sier Aaen, som syns Statens Vegvesen har lagt opp til gode tiltak med tanke på den mjuke trafikken med hest og elever/ansatte i begge disse løsningene.

  - Trafikksikkerheten er uansett det vi må ha fokus på nå, fortsetter rektoren.  - Vi kan ikke ta sjansen på å si nei til det som Statens Vegvesen tilbyr oss nå, for å måtte vente på en utredning og et reguleringsarbeid som vi ikke vet noe om hvor mange år vil ta. Dagens kryssløsninger i kombinasjon med den store trafikken på rv. 3 er en trafikkfelle vi ikke kan leve med lenger, og derfor er min konklusjon at vi går for en best mulig løsning på dagens trasè nå.

Kjøre- og ridehall tvinges fram

  - En løsning på dagens støy- og støvproblemer i forhold til hesteundervisningen er vi imidlertid nødt til å få, snarest, påpeker rektoren. Han håper derfor at en mulig konsekvens av de endringer som nå gjøres langs rv. 3-trasèen blir at arbeidet med kjøre- og ridehall for alvor settes på kartet av skoleeier. 

- Vi har spilt inn dette ønsket i lengre tid, og når vi nå har fått nye driftsbygninger, sier mange at dette får holde for Storsteigens del for noen år framover.  - Men, opp mot våre ansatte og elever, hvor hestelinja tross alt står for nær halvparten av totalen vår, kan vi ikke sitte rolig og akseptere at dette arbeidet utsettes særlig mye lengre, avrunder rektor Eivind Aaen.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse