annonse
Alvdøl

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Kommunestyret foretok torsdag ytterligere valg til ulike styrer, råd og utvalg for kommende fireårsperiode.

Alvdal sokneråd – kommunestyreperioden
Medlem:
• Inge Rune Wahlstrøm
Varamedlem:
• Arne Dagfinn Øynes

Heimevernsnemnd – kommunestyreperioden
Medlemmer:
• Oddny Kvalvik
• Audun Eggset
Varamedlemmer:
• Inge Slåen
• Per Nyrønning

Kontrollutvalget for alkoholomsetning
Velges ikke

Overformynderiet – for perioden 01.01.2012 – 30.06.2013
Medlemmer:
• Johnny Hagen
• Anders Wahl

Varamedlem:
• Solvår Øverby

Samarbeidsutvalget for Plassen barnehage - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Valborg Kvakkestad
Varamedlem:
• Hilde Flaamo

Samarbeidsutvalget for Øwretun barnehage - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Hanne Dalvang
Varamedlem:
• Are Falstad

Samarbeidsutvalget for Plassen skole - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Ole Arne Sandli
Varamedlem:
• Rune Alander

Samarbeidsutvalget for Steigen skole - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Kristian Hansæl
Varamedlem:
• Lillian Henningsen

Samarbeidsutvalget for Alvdal ungdomsskole - kommunestyreperioden:
Medlem:
• Ola Lilleeggen
Varamedlem:
Olav Tellebon

Skytebaneutvalg - kommunestyreperioden
Skytebaneutvalg for kommunestyreperioden velges ikke

Transportnemnd for forflytningshemmede – kommunestyreperioden
Ingen politisk representant, men kommunestyret oppnevner nemnda for
kommunestyreperioden
Medlemmer:
• Kommunelege I og II deltar hver sine år.
• Leder hjemmetjenesten.
• Norsk Revmatikerforbund: Astrid P. Nerli
• LHL Alvdal: Ola Lilleeggen.
Varamedlem:
• Magnvor Strypet Nilsen LHL

Overtakstnemnd for eiendomsskatt:
Medlemmer:
• Bjørn Olav Frank
• Ivar Eggestad
• Inger M. Austli Steien
Varamedlemmer.
• Terje Vedum
• Oddbjørn Steien
• Wenke Furuli

Takstnemnd for eiendomsskatt:
Medlem:
• Svein Terje Bakkeng
• Berit Skundberg
• Jarle Bråten
• Asgeir Vårtun
• Liv Torill Strømsøyen
• Guri Ligård Thoresen
Varamedlemmer
• Martin Lier
• Ingeborg J. Strømshoved
• Audun Eggset
• Odd Bjarne Brandsnes
• Magny Steimoeggen
• Tirill Langleite

Tilsynsnemnder for flom -erosjons- og skredsikringstiltak – perioden 01.01.12 – 31.12.15
Kommunen har en avtale med NVE som innebærer at vi må ha tilsynsnemnd for flom – erosjons – og skredsikringstiltak.

Glåma nord (Auma)
Medlemmer:
• Ola Mikael Strømsøyen
• Gudmund Tronsmoen
• Arne Norwalls
Varamedlem:
• Kari Ann Kristiansen

Glåma midtre (sentrumsnært)
Medlemmer:
• Vidar Steigen
• Ola Dalen
• Liv Torill Strømsøyen
Varamedlem:
• Juul Arne Sinnerud

Glåma sør (Strand)
Medlemmer:
• Eivind Landfastøyen
• Kjell Ståle Øyen
• Astrid Nygard
Varamedlem:
• Knut Aaeng

Sølna
Medlemmer:
• Vidar Samuelshaug
• Håkon Øien
• Anders Enget
Varamedlem:
• Peder Sølna

Folla ovenfor Gjelten bru
Medlemmer:
• Astrid Gjelten
• Jon Roger Neslund
• Vegard Skredderhaug
Varamedlem:
• Oddbjørn Dæhlie

Folla nedenfor Gjelten bru
Medlemmer:
• Olav Murud
• Per Arne Henriksen
• Storsteigen v.g. v/ driftsleder
Varamedlem:
• Wenche Flaamo

Tilsynsnemnd for gards- og grendeveger – 01.01.12 – 31.12 15
Utsettes til over nyttår

Kontaktutvalget for skogbruket:
Medlem:
• Toralf Grøtting

Innlandsfiskenemnd
Velges ikke

Bygdeboknemnda
I bygdeboknemnda sitter:
• Stein Roar Kvam
• Per Hvamstad
• Grete Langodden
• Brit Steien Rasmussen
Hvamstad og Kvam er valgt av kommunestyret

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse