annonse
FriluftØNSKER MANGE SVAR: Øyvind Lohn skal skrive sin bacheloroppgave ved Høgskolen i Hedmark med bakgrunn i en større spørreundersøkelse som i disse dager går ut til Alvdal kommunes hyttebeboere.  - Jeg håper på god svarprosent og gleder meg til å ta fatt i statsistikkene, sier studenten fra Folldal. Foto: Ole Sylte Heggset.

Alvdal kommunes hyttebeboere deltar i disse dager i en stor spørreundersøkelse som skal danne grunnlag for en bacheloroppgave i regi folldølen Øyvind Lohn, student ved Høgskolen i Hedmark avd Evenstad. Alt fra hyppighet i bruken av hytta til deltakelse på aktiviteter i kommunen, inngår i spørsmålsskjemaet.

Det er registrert nær opp mot 500 fritidseiendommer i Alvdal der eieren har bostedsadresse utenfor kommunen. Det er disse som er målgruppen for Evenstad-student Øyvind Lohns spørreundersøkelse. I disse dager er brevene sendt ut i posten med svarfrist til ut september. Alvdal kommune dekker kopiering, konvolutter og porto til utsendig og innsending av svar på undersøkelsen, og håper i likhet med student Lohn å få en nyttig innsikt i hyttefolkets bruk og meninger om Alvdal.

- Glad for hjelp

  - Jeg er svært glad for kommunens velvilje, både i forhold til nyttige innspill i utarbeidelsen av spørreundersøkelsen, samt den hjelpen jeg får økonomisk i form av dekt porto og omkostninger til undersøkelsen for øvrig er gull verdt, sier Lohn.

  - Forhåpentligvis vil vi kunne få mange og gode svar, som både gir meg et godt grunnlag for å kunne levere en god bacheloroppgave, samtidig som kommunene bør kunne få mye verdifullt materiale i forhold til å bli bedre kjent med sine mange hyttebeboere i deler av året, sier han.

- Tror mer enn vi vet

Organisasjonsleder Per Arne Aaen i Alvdal kommune er klar på at man både fra kommunen, næringslivet og grunneiernes side nok ofte går rundt og tror man kjenner hyttebefolkningens vaner og preferanser i Alvdal.  

  - Veldig ofte tror vi imidlertid mer enn vi vet, og derfor blir det svært nyttig med en slik kartlegging som dette. Svarene vil helt sikkert kunne gi oss nyttige innspill i hvordan vi både fra kommunen, næringsliv, grunneiernivå og for den del arrangementer og frivillighet, kan bli flinkere i å tilpasse oss servicenivå der det er mulig, sier Aaen.

Mange ulike spørsmål

Spørreundersøkelsen Lohn nå har sendt ut berører mange ulike tema, og hyttebeboerne spørres blant annet om hyppighet og årstid for bruken av hytta, deres bakgrunn for å være hytteeier i Alvdal samt om hvilken type fritidseiendom/hytte de er i besittelse av.

Videre er spørsmålene stilt i forhold til bruken av lokalt næringsliv og handelsstand, samt aktiviteter og arrangementer i bygda som de deltar i når de besøker hytta. Hyttebeboerne bes også komme med innspill til ting som kan tilrettelegges bedre for deres opphold i kommunen. Til sist er også hyttefolket bedt om markere ut hvilke deler av naturen i Alvdal de bruker mest når de ferdes i utmarka gjennom året, på ski, til fots, eller for den del til hest eller på sykkel.

I forhold til måten hyttefolket ferdes i utmarka på, kommer spørsmålene også inn på tilrettelegginen i form av merkede stier, løypenett for skigåing, badeplasser, fiskeplasser, guidet jakt/fiske, behov for utleieenheter av kano, sykkel, kurstilbud som kan være ønskelige, m.m.

Til sist er det informasjonskanaler som hyttebrukerne benytter seg av for å fange opp ønskelig informasjon om Alvdal. Så vel kommunens nettsider, som Alvdal midt i væla på nett og i trykksak, samt nettsiden til turforeningen er nevnt, foruten øvrige trykksaker og relasjoner til slekt/venner i bygda. Hyttebeboerne er bedt om å kommentere eventuelle preferanser og tiltak som kan hjelpe de i å finne slik informasjon raskere og bedre enn i dag.

Lovende testutsending

  - Rundt 50 av hyttebrukerne i Alvdal har allerede deltatt i en testutsending av spørreundersøkelsen, og svarprosenten og spredning i alder og kjønn på disse lover bra for hovedutspørrringen som nå er sendt ut, sier Evenstad-student Øyvind Lohn.

  - Ja, og vi håper nå at så mange som mulig setter seg ned med skjemaene og svarer oss på de spørsmålene som stilt. Vi er takknemlige for alle som gjør dette, og håper på mange gode innspill på hvordan vi kan bli mer attraktiv som hyttekommune, både for de som allerede har hytte i Alvdal og for de som er på utkikk etter tomt eller fritidseiendom. I kommuneplanen er det satt et mål om å øke antall fritidsboliger som ledd i økt satsing på reiseliv og turisme. Denne undersøkelse er et nyttig redskap i strategien mot å nå denne målsetningen, og derfor støtter vi opp om Lohns arbeid på denne måten, sier organisasjonsleder Per Arne Aaen.

SoelnklettanSØLNDALEN: Sølnklettan i Alvdal vestfjell er mye brukt som rekreasjonsområde for både lokalbefolkningen og hyttebeboerne i Alvdal. Spørreundersøkelsen som bachelorstudent Øyvind Lohn nå har ute blant hyttefolket vårt, vil si noe om hvor mye både Sølndalen og andre naturområder i Alvdal benyttes i forbindelse med hyttebesøkene. Foto: Ole Sylte Heggset. 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse