annonse
Fritid

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 HYTTER OG FISKEVANN: Herfra og videre oppover i lia fra Sjulhusvangen mot Nysetra ønsker grunneierne å utvikle et hyttefelt. På myra lenger opp og øst ønsker de å demme opp og lage fiskevann. Foto: Ivar Thoresen

I forbindelse med planene om nytt hyttefelt på Sjulhusvangen ønsker grunneierne å demme opp et myrområde øst for hyttefeltet til fiskevann. Det synes fast utvalg for plansaker er en god idé.  

Fast utvalg for plansaker behandlet saken onsdag kveld og sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling.

Håper på realisering

– Jeg er glad for at det kommer et innspill om fiskevann på Østkjølen. Vi har bare Kvebergstjønna og Trosttjønna fra før, sa Leif Langodden (Sp).
  – Det er spesielt gledelig at noen ser mulighetene rundt dette når vi har vedtatt at det skal være hyttefelt i området. Vi prater stadig om turisme og reiselivssatsing, men det har vel ikke skjedd så mye. Dette er et plusstiltak, fortsatte Langodden.
  Alle de andre partiene var enige.
  – Det er bare en mulig innvending mot dette, og det er en vurdering av artsforekomstene i området, og de er grundig belyst i saksutredningen, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf).

Mer attraktivt

I det enstemmige vedtaket fra fast utvalg for plansaker heter det blant annet:
  ”Etablering av fiskevann med tilhørende stier, gapahuker, informasjon og tilrettelegging for fiske vil være med på å øke attraktiviteten av området, og styrke den vedtatte satsingen på Alvdal øst /Tron-Østkjølen) som område for hytteutbygging, turisme og reiseliv”.
  Vedtaket legger videre opp til at Alvdal kommune vil tilrå overfor Fylkesmannen i Hedmark at hele ”myrkomplekset” øst for Nysetra blir prioritert ved gjennomføring av supplerende kartlegging av naturtyper sommeren 2012.
  Kommunen presiserer at en oppdemming og tilrettelegging som foreslått også kan bidra til at kvalitetene i myrområdet som helhet blir bedre ivaretatt gjennom økt kunnskap, bevissthet om og forståelse for naturverdiene i området lokalt.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse