annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SAMARBEID: Kulturskolesamarbeid mellom Alvdal og Tynset skal utredes. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet vedtok torsdag at det settes ned en arbeidsgruppe som skal analysere fordeler og ulemper ved alternative samarbeidsmodeller mellom kulturskolene i Alvdal og Tynset.

Kommunestyret utsatte i mai et forslag om å utrede sammenslåing av kulturskolene i Alvdal og Tynset etter en vertskommunemodell, og ønsket i stedet en mer helhetlig utredning.

Ikke full sammenslåing

Med bakgrunnen i det vedtaket presenterte rådmannen en supplerende saksutredning til formannskapet  der det blant annet pekes på at det siden sist både er ansatt ny rektor for kulturskolen i Alvdal og gjennom vedtak om bygging av ny barneskole er tatt høyde for at rom for kulturaktiviteter skal inkluderes i den nye skolen.
  – På bakgrunn av dette vil det kanskje ikke være aktuelt med full sammenslåing av kulturskolene i Alvdal og Tynset, og det bør vurderes alternative samarbeidsmodeller. Relevante momenter i vurderingen vil være brukere, ansatte, samhandling og økonomi, skriver rådmannen i sin vurdering.

Fire alternativer

Rådmannen foreslår at følgende samarbeidsmodeller vurderes:
• Ingen form for samarbeid
• Samarbeidsavtale
• Felles rektor, men to skoler
• Full sammenslåing etter en vertskommunemodell
  Arbeidsgruppa skal bestå av kultursjefene i Alvdal og Tynset, kulturskolerektorene i begge kommunene, samt to representanter fra arbeidstakersiden. Gruppa har frist til 1. februar 2015 med sin analyse.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse