annonse
Lag og foreninger

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist


STOR AKTIVITET: Alvdal idrettslag stod for 1.325 organiserte aktiviteter i 2011. Mange av dem som her, i Sandeggbakken. Foto: Ivar Thoresen

Dugnadsarbeidet utført av trenere, ledere, tillitsvalgte eller foreldre i Alvdal idrettslag utgjør minimum 8,5 årsverk i 2011. Idrettslaget tilbyr oppunder fire aktiviteter til bygdas innbyggere hver dag, året rundt.

Nå vil idrettslaget synliggjøre verdiskapningen overfor kommunen og politikerne.
  Håpet er at det kan utløse mer økonomisk støtte til det viktige arbeidet idrettslaget – og andre frivillige lag og organisasjoner i bygda gjør.

Viktig samfunnsaktør

I et brev til kommunen og kommunestyrets representanter skriver styreleder Bjørn Åsen i Alvdal idrettslag:
  – I Alvdal, som i de fleste andre bygdesamfunn, er de frivillige lag og foreninger selve “limet” for aktivitet og engasjement for folk i fritiden. Vår påstand er at det frivillige arbeidet som gjøres er helt avgjørende for at folk trives med å bo i Alvdal, skriver Åsen og fortsetter:
   – Alvdal idrettslag ønsker å fremstå som en viktig samfunnsaktør, som tar sin del av ansvaret i lokalmiljøet. Vi tør å påstå at denne oppgaven har vi tatt, og det har vi som mål å fortsette med.

Imponerende aktivitet

Idrettslaget dokumenterer i brevet sin aktivitet i 2011, og kan blant annet vise til:
• 1.325 organiserte aktiviteter (trening, konkurranse, styremøte, arrangement eller informasjonsmøter/foreldremøter). Dette tilsvarer tett oppunder fire aktiviteter hver eneste dag hele året.
• 16.400 dugnadstimer utført av tillitsvalgte, trenere, ledere eller foreldre knyttet til organisert aktivitet. Foreldres kjøring/transport til og fra aktiviteter er ikke medregnet.
• Alvdal IL har 50 tillitsvalgte i ulike styrer og utvalg.
• 80 personer er engasjert som trenere, aktivitetsledere eller oppmenn for å organisere den daglige aktiviteten.
  Alt dette får Alvdal IL til innenfor et inntektsbudsjett på rundt 3,25 millioner kroner totalt, der de største inntektene kommer fra arrangement/salg/dugnader/lotteri, kontingenter, deltakeravgifter og sponsormidler/samarbeidsavtaler.

60.000 fra kommunen

Alvdal idrettslag er også i en spesiell situasjon ettersom laget eier og drifter alle sine idrettsanlegg sjøl. Bare drift av anleggene koster idrettslaget rundt 1,2 millioner kroner i året.
  Fra Alvdal kommune mottar Alvdal idrettslag 60.000 kroner i driftstilskudd. Dette er halvparten av et tilskudd på totalt 120.000 kroner, som deles med Alvdal Turforening. Tilskuddet er øremerket driftsoperatør for drift av anlegg og oppkjøring av skiløyper.

Slår et slag for frivilligheten

Alvdal idrettslag er i henvendelsen til kommunen tydelig på at de ikke er ute etter å mele sin egen kake, men ønsker å sette fokus på hele frivilligheten i lokalsamfunnet.
  – Alvdal IL ønsker å sette fokus på det frivillige arbeidet som gjøres i Alvdal til felles beste for alle innbyggere. Frivillig arbeid er selve limet i bygdesamfunnet. Målet er å få ”storsamfunnet” enda mer med på laget slik at frivillig arbeid kan få bedre rammevilkår, både hva angår økonomiske tilskudd og tilføring av kompetanse, heter det i brevet.

Idrett og helse

Alvdal idrettslag ønsker videre å sette fokus på idrett og helse, gjennom å utvikle lek og aktivitet sett i et helseforebyggende perspektiv.
  – Alvdal IL er allerede inne i SFO og skole med bidrag til fellesskapet. Dette bør styrkes ytterligere, skriver leder Bjørn Åsen.
  Han peker videre på den viktige rollen Alvdal IL spiller som arrangør av større og mindre arrangementer.
  – Vi vil være en pådriver for at idrett skal bli enda mer næringsutvikling enn det er i dag, skriver Åsen og peker på planer for å styrke administrasjonen som et ledd i å profesjonalisere organisasjonen ytterligere for å kunne gi et bedre tilbud på alle nivåer.

Håper på støtte

Med bakgrunn i informasjonen i brevet utfordrer idrettslaget kommunen til å vurdere en økning av driftstilskuddet til Alvdal IL med 100.000 kroner i 2012.
  Idrettslaget utfordrer videre kommunen knyttet til samarbeid om helsebringende tiltak gjennom aktivitet, utvikling av barneidretten i skole/SFO, få tilført kompetanse i forbindelse med søknadsordninger for prosjekter og at det settes av en romslig pott til søknadsbaserte kulturmidler.
  – Alvdal idrettslag har forståelse for at det i en trang kommuneøkonomi handler om prioriteringer. Men vi har tro på at investering i aktivitet/helse og frivillig arbeid skal lønne seg over tid, både for innbyggere og Alvdal kommune.
Det er ingen tvil om at Alvdal idrettslag har et godt samarbeid både med administrativ og politisk ledelse i Alvdal kommune, avslutter styreleder Bjørn Åsen på vegne av Alvdal IL i brevet til Alvdal kommune.


– Her står vi skulder ved skulder

– Vi står skulder ved skulder med idrettslaget når det gjelder dette, sier leder Hans Sollid i Alvdal skytterlag.

– Jeg er ikke sikker på om en kommune med anstrengt økonomi kan verdsette frivilligheten i form av økte tilskudd, så det handler nok om å sette næring etter tæring for oss alle.

Tilskudd til nyanlegg

  – Sjøl om vi driver til beste for fellesskapet har kommunen mye annet å bruke penger på også, sier skytterlagslederen, som også sitter i Idrettslagets anleggsutvalg og har mange år bak seg som leder i Alvdal IL tidligere.
  Sollid tror økte kommunale tilskudd direkte til drift sitter langt inne. Det han derimot kunne ønske seg er en kommunal pott med tilskudd i forbindelse med utbygging av nye anlegg.
  – Det kan være en måte å bidra på til det rike organisasjonslivet vi har i bygda. Det er en veldig kvalitet, og et godt argument for å flytte til Alvdal, mener Sollid.

Lovet støtte

Samtidig benytter han anledningen til å minne om den muntlige overenskomsten mellom Alvdal kommune og Alvdal idrettslag  i forbindelse med storutbygginga på Steimoegga fra 1970-tallet og utover.
  – Det var enighet om at kommunen skulle eie og drive minst mulig av idrettsanleggene. Dette ut fra en erkjennelse av at idrettslaget sjøl ville kunne drive anleggene både bedre og billigere. Som kompensasjon skulle kommunen gå inn med økte tilskudd til drifta av anleggene, forteller Sollid.
  – I 1995 kom dette som en konkret sak i kommunestyret, men forslaget om kommunal dekning av en stor andel av driftsutgiftene til anlegg falt med en stemmes margin. Det var svært beklagelig, for så lenge kommunen slipper eier- og driftsansvar er det rett og rimelig at de bidrar i vesentlig grad når det gjelder driftsstøtte, sier Hans Sollid.

IdrettBarn3
BARN OG UNGE:  – I Alvdal, som i de fleste andre bygdesamfunn, er de frivillige lag og foreninger selve “limet” for aktivitet og engasjement for folk i fritiden, skriver Alvdal idrettslag i et brev til kommunen. Her fra årets grendecup for de yngste. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse