annonse
Lag og foreningerFUNGERENDE LEDER: Øyvind Flaten-Løvås er nestleder i Alvdal IL's styre og i påvente av en løsning på lederkabalen, er det nå søkt om tilskudd til nye påbygg til idrettslagets klubbhus på Steimoegga Idrettspark. Foto: Ole Sylte Heggset.

Nestleder Øyvind Flaten-Løvås i Alvdal Idrettslag, har på vegne av styret sendt søknad om tilskudd til de planlagte tilbygningene av garderobe og forsamlingsrom på klubbhuset på Steimoegga Idrettspark.

Alvdal IL's styre har gjort vedtak om påbygg av garderobe- og forsamlingsrom/administrasjons-lokalene i klubbhuset på Steimoegga. Bedre fasiliteter for innendørs opphold knyttet til såvel treninger som konkurranser er ønskelig, og som eksempel arrangeres det i dag klubbkvelder, sesongavslutninger, m.m. i leide lokaler utenfor Steimoegga. Omgjøring av kontorer for de to ansatte, samt økt garderobekapasitet fra to ti lfire garderober er også tenkt, og dette siste er i følge søknaden presserende.

- Vil øke lagfølelse og eierskap

- Flere ganger ukentlig i fotballsesongen spilles det 3-4 kamper samtidig, noe som i seg selv forklarer problematikken, og totalt sett mener vi en slik utvidelse av romkapasiteten vil bidra til å lettere få flere til å bruke klubbhuset, og at lagfølelse og eierskap slik sett kan forsterkes, sier fungerende leder i Alvdal IL's styre, Øyvind Flaten-Løvås. Garderobearealet vil ved påbyggingen økes med 60 m2, mens total økning på forsamlingsrom/kontorer blir på 160 m2

Planene om tilbyggene ble teknisk godkjent for søknad om spillemidler allerede i 2009, men nye planløsninger i 2012 gjorde ny teknisk godkjenning nødvendig. - Dette er også på plass, og en utbygging er tenkt iverksatt våren/sommeren 2014, sier Flaten-Løvås. Ut fra vedlagte prosjektkostnader, er det estimert et lånebehov ut over egenkapital, spillemidler og gaver/rabatter som er på plass. Lånebehovet er satt å lande på 705 000 kroner, men med bakgrunn i beskrivelse av prosjektet, vurdering av behov og godkjente prosjektkostnader og finansieringsplan, søkes det altså nå fortinnsvis om et tilskudd på 700 000 kroner fra Alvdal kommune.

- Dette vil dekke vårt alternative lånebehov i forhold til investeringen, noe som vil være en betydelig lettelse i daglig drift av idrettslaget, sier Alvdal IL i søknaden til kommunen. Det er til slutt i brevet tatt med at Sparebank1 Hedmark allerede har vedtatt å gi 400 000 kroner fra sine gavemidler til prosjektet, og dette vil gå til å dekke både budsjettet for denne potten, samt noe av den planlagte bruken av egenkapital på totalt 825 000 kroner, heter det. Totalt budsjett for påbyggene er på kr 4.162.000,-, hvorav dugnad er satt til kr 1.115.000,-.  

 

Stor aktivitet

Av søknaden heter det at idrettslaget har 620 medlemmer, to heltids ansatte hvorav driftsoperatør leies ut for løypekjøring/-vedlikehold til Alvdal Turforening. Alvdal IL har aktive grupper innen fotball, ski, orientering, håndball, volleyball, samt et eget barneidrettsutvalg. Videre nevnes de ulike store arrangementene idrettslaget deltar i årlig, samt med jevne mellomrom tar på seg, først og fremst knyttet til ski og fotball, og det poengteres at alle anlegg eies og driftes fullt ut av Alvdal IL alene. Anleggenes driftsbudsjett lyder på ca 1,5 millioner kroner årlig.

I 2012 ble det dokumentert en frivilliginnsats på ulike aktiviteter i idrettslagets regi på godt over 16 000 timer, mens det for de organiserte aktivitetene hvor det kreves en tilstedeværelse av minimum en voksen trener/leder, anslagsvis forekommer rundt 1000 slike aktiviteter på Steimoegga hvert år. - Som det framgår er Alvdal IL en betydelig samfunnsaktør, heter det i søknaden.

Øker mulighetene

Påbyggene vil i følge søknaden føre med seg en hel del muligheter, også ut over de sosiale elementene. Bedre fasiliteter for salg/service vil kunne øke omsetningen på kiosk og servering, mens bedre garderobekapasitet vil muliggjøre økt utleie av anleggene på Steimoegga. Forbedringer vil det også kunne bli i forhold til dugnader, samt knyttet til arrangementsutvikling. Knyttet til utleie vil det i motsetning til i dag, kunne hentes inntjening på aktivitet og møter som idrettslaget selv har, der man i dag har kostnader med slike. Et visst potensiale finnes også i ekstern utleie av et større forsamlingsrom med tilhørende fasiliteter, slik det vil bli etter påbyggingen, sier nestlederen i Alvdal IL, og ser fram til behandlingen av søknaden mot kommunen.

Flaten-Løvås er som nevnt nestleder i styret i Alvdal IL, men fungerer enn så lenge i samarbeid med det øvrige styret for å fylle leder-rollen laget i påvente av at ny lederkabal kommer på plass. - Jeg håper og tror at valgkomitèen har en snarlig løsning på plass, både på selve styrelederfunksjonen, samt mangelen på leder av anleggsutvalget i laget, sier Øyvind Flaten-Løvås.  

 

 

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts